Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар

Тываның Эрзин кожуунунда чыжыргананы калбаа-биле тарып, болбаазырадып турар 07.11.2019
Тыва Республиканың Чазааның 2018-2022 чылдарда биче суурларны хөгжүдер комплекстиг программазын амыдыралга боттандырары-биле, республиканың кожуун, суурларында биче бүдүрүлгелерни ажыдар төлевилелдер боттанып турар. 
Оларның бирээзи, Эрзин кожууннуң Сарыг-Булуң суурунда Очур Чигжиттиң төрээн черинге чыжыргана шөлүн тарып өстүргеш, оон продукция алыр төлевилели чазак-чагырганың деткимчезин алган. 
Эрзин кожууннуң кожа чыдар суурларының чер ажылдыг ишчилерин каттыштырган “Нарийн Гол” көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативи, республика база тус чер бюджеттеринден ниитизи-биле 4,817 млн. рубль акша дузаламчыларын алгаш, дериг-херекселдерни болгаш чыжыргана өзүмнерин садып, ажыл-чорудулгазын эгелээн. 
Очур Чигжиттиң удуртканы бүдүрүлге 2018 чылда 10 муң дөс чыжыргана өзүмнерин саткаш, 8 га шөлде олуртканы ол. Элбек дүжүттүң магадылалы – суггатта. Ынчангаш 30 муң метр хоорзаларны база саткаш, суггарылга дериг-херекселин эптеп алган. Ол чымыштыг боорда, ажыктыг ажылга чүгле кооперативтиң эвес, а суурнуң чону идепкейлии-биле киришкен. Бүдүрүлге доктаамал ажылда 3 кижини хаара туткан, түр үениң сезон ажылдарынга улуг-бичии кижилерни киириштирери чаңчыл апарган. 
Өзүмнер баштайгы дүжүдүн бергижеге, ам-даа ийи-үш чыл эртер, ынчангаш 2018 чылдың күзүнүнде чурттакчы чондан чыжыргананы килде 100 рубль-биле хүлээп, баштайгы продукцияларын бүдүрүп эгелээн. 
“Нарийн-Гол” кооператив бодунуң үш продукциязынга тускай сертификатты алган. Бүдүрген чыжырганазының хандызы, сирову, вареньези чүгле эрзинчилерде эвес, а республика найысылалының чурттакчыларында билдингир продукция. Технология езугаар кылган хандының амданын, ону чаңгыс амзаан кижи черле утпас. 
Бүдүрүлге республика болгаш регионнар чергелиг делгелге-ярмаркаларга продукциязын садып, бо чылын 226 муң рубль орулганы алган. Кооператив чүгле чыжырганадан продукция бүдүреринден аңгыда, жимолостьту шенеп тараан. Ыт-кады, чыжыргана дээн ышкаш каттарны хүлээп ап, чонга акша ажылдап алыр арганы берген. Оон аңгыда ногаа культураларын тарып, ону садып-саарар планныг. 
Ол бүгүнү амыдыралга чедиишкинниг боттандырар дизе, бир дугаарында кадрлар айтырыын чедимчелиг шиитпирлээр апаар. Ынчангаш Таңды кожууннуң Балгазын суурда “Тываның агроүлетпүр техникуму”-биле сырый ажылдап, “үнүш ажаар мастер” деп мергежилде суурундан сургуулдарны өөредип, өөредилге практикаларында хаара туткан. 
“Нарийн Гол” көдээ бүдүрүлге кооперативи алызында барып бүдүрүлгезин улгаттырып, ажылчын олуттарны тургузуп, төрээн чериниң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киириштирип сайзыраарынга улуг идегелдиг.

Возврат к списку