Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген

РФ-тиң Тудуг яамызы Тывада чуртталга тудуунуң бир дөрбелчин метрде өртээниң нормазын 58 муң рубль кылдыр өстүрген 11.10.2019
Тывада бир дөрбелчин метр чуртталга шөлүнүң өртээ 2019 чылдың IV кварталындан 58 муң рубль болур. Октябрь 10-да, Россия Чазааның даргазы Дмитрий Медеведевке эрткен Тыва болгаш өске-даа регионнарны дүрген хөгжүдер программаны сайгарган хуралда ындыг шиитпир хүлээп алдынган. РФ-тиң Чазааның даргазынга хуралдаан Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ону журналистерге дыңнаткан. 
Россияның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы чуртталга оран-савазының ортумак рынок өртээнден санаар арга-хевирни ажыглап, дөрбелчин метрниң өртээн тургузуп турарын сагындыраал. Ол норманы чартык чыл болгаш-ла санап үндүрер болза, регионнарда рынок өртек-үнезин кварталда бир катап эде санап турар. 
Тываның Баштыңының бодалы-биле алырга, республикада норматив чурттаар оран-сава рыногунда өртектерден оранчок чыдып каап турар болгаш, эвээш. Ооң мурнунда тудуг чарыгдалдарын “дөрбелчинде” 32 муң рубль өртектен санап турган. 
2019 чылдың үшкү кварталында бир дөрбелчин метрде 44 088 рубль деп бадылаан, ол рынок өртээнден 10 муң рубль чиик. Республикада ол ылгал чуртталга тудуун саададып турар, чүге дизе бюджет акшазы-биле чуртталга тудуун тудар тудугжуларга эге өртек кылдыр санаашкында көрген норманы берип турар, деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.
 «Күрүне чагыының шугуму-биле шупту тудуг черлери билдингир чылдагаан уржуундан акшаландырыышкынны чедир албазы-дыр. Чижээ, бажыңның рынокта боттуг өртээ 100 млн. рубль болза, күрүне чагыы-биле олче 70 млн. рубльди тускайлаар болуп турар. Бодун хүндүлээр кандыг организация ындыг тудугну алыр боор? Оон-на чуртталга тудуунуң программалары күүсеттинмес, тудугнуң шынары багай боору ол. Ол айтырыгны шиитпирлеп аптывыс. Метрде өртектериниң өскени-биле ол айтырыглар чайгаар шиитпирлеттине бээринге бүзүреп тур мен» - деп, Шолбан Кара-оол айтырыгның утказын тайылбырлаан. 
Оон аңгыда, чуртталга оран-савазының ортумак рынок өртээниң көргүзүү федералдыг бюджет акша-хөреңгизи-биле хамаатыларга чурттаар бажың садып азы тудуп алырынга чиигелде кылдыр эгидилге чок субсидияның хемчээлин санап турар. Шак ындыг бөлүкке аныяк өг-бүлелер, хоочуннар, инвалидтер, шериг албанныглар, аныяк эртемденнер хамааржыр. Күрүне чиигелделиг акшаландырыышкын программалары-биле чурттаар черни хандырар. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москвадан дорт авиарейс-биле чеди шакта ужуп келген дораан, аэропортка журналистер-биле ужурашкан.

Возврат к списку