Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар программа күүселдезинде Туран хоорай шылгараан

Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар программа күүселдезинде Туран хоорай шылгараан 24.09.2019
Амгы үениң хоорай хүрээлелин тудар регионнуң күрүне программазында бо чылда көрдүнген 102,34 млн рубль-биле ээлчеглиг ажылдарны ноябрь 30-ге чедир кылып доозарын планнаан. 
Ол программа-биле республиканың 14 муниципалдыг тургузугларында 20 объектини чаагайжыдып турар. Туран хоорай көрдүнген акшаны 100 хуу шиңгээдип, онза чедиишкинниг болган.
 Программа чорудуу-биле чарган керээлер езугаар федералдыг бюджеттен аңгылаан 96,259 млн рубльди ноябрь төнчүзүнге чедир бүрүнү-биле шиңгээдир ужурлуг. 
Амгы үениң хоорай хүрээлелин хевирлээр программаны күүседиринге Туран хоорай шылгарап, чаагайжыдылга ажылдарын доозар четкен. Хоорайга үндүрген 3, 1 млн рубль-биле сесерликте дыштанып олурар сандайларны, чайганыыштарны, чуңгуларны кылып, элезин төккен ойнаар шөлдерлиг спортчу-ойнаар комплексти тудуп доозар четкен. 
Республика найысылалында бажың чанының 10 база хөй-ниитиниң 3 шөлдерин чаагайжыдарынче 62,3 млн рубльди үндүрген. Межмикрорайоннаядан Лопсанчап кудумчузунга чедир, Калинин кудумчузунда аллеяга биче хемчээлдиг архитектурлуг дүрзүлерни тургузуп, девискээрни ногаанчыткаш, суггат системазын кошкан, оон аңгыда чырыкты база киирген. 
Программа-биле Кызылда чадаг-терге оруун база чаагайжыдар, ынаар 32,4 млн рубльди үндүрген. 
Ак-Довурак хоорайда Культура одааның мурнунда төп шөлдү чаагайжыдар кылдыр 3,1 млн рубльди берген. Чырыкты кожуп, шөлдү плиткалар-биле шыппышаан, бордюрларны тургузар ажылды октябрь 1-ге чедир доозар. Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда сквер чаагайжыдылгазынче 3,1 млн рубльди тускайлаан, уруглар ойнаар резин шывыглыг шөлдү, беседка, бок хааржакчыгаштары, сандайларны тургузуп, брускатканы чадарынче ол акша-хөреңги үнер болгаш, бүгү ажылдарны октябрь төнчүзүнде доозар. 
Чаа-Хөл суурда скверни чаагайжыдар ажылдарны октябрь эгезинде доозар деп планнаан. Ында ажылдар чүгле 20 хуу кылдынган. Уруглар ойнаар чаа чер биле спортчу шөлдү кылырынче 3,1 млн рубльди тускайлаан. Амдыызында мини-футбол ойнаар шөлдү дескилээр деп турар. 
Чадаана хоорайда «Сесерлиг» скверни чаагайжыдарынга 3,1 млн рубльди үндүрген. Херек материалдарны садып алган. Сценаны туткан. Хамаарышпас шериглер хоочуннарынга тураскаал чоогун брусчаткалаан, бордюрларны салып турар. 
Хожудап турарларга Шагаан-Арыг хоорай база хамааржыр. Октябрьская кудумчузунда скверни чаагайжыдарынче 3,1 млн рубльди үндүрер деп планнаан. Буддийжи аян-биле тудар беседканы база ооң херимин кылганы чүгле 30 хуу.

Возврат к списку