Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Туваавиа» компания 2019 чылда орулгазын 2,5 катап улгаттырган

«Туваавиа» компания 2019 чылда орулгазын 2,5 катап улгаттырган 18.09.2019
Регионда чүгле чаңгыс авиасөөртүкчү - «Туваавиа» республиканың казна бүдүрүлгезиниң саң-хөө ажыл-агый ажыл-чорудулгазының түңнелдерин Тываның Чазаанга сайгарган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол кол сайыттарның киржилгези-биле хуралды эрттирген. Бүдүрүлгени хөгжүдер чаа аргаларны тывары, ооң ажыл-чорудулга адырын калбартыры база орулга ажылдап алырының чаа хевиринче кирери – ужуражылгада чугааның утказы ол болган. 
Тываның Баштыңы удуртулганы солааны бүдүрүлгениң ажыл-чорудулгазынга эки салдарлыг болганын демдеглээн. «Туваавиа»-ның ужар парыгында бо чылын 2 техника немешкен, Ми-8 база Robinson R44 вертолеттар биле чиик моторлуг самолеттер дээш, шупту 11 ужар суднолар ам бар. Компания 2019 чылда 140,1 млн. рубль түңнүг күрүне керээлерин чарган, ооң 80 ажыг млн. рубли санитарлыг авиация ачы-дузазыныы. 
2018 чылга деңнээрге бүдүрүлгениң орулгазы элээн өскенин ТР-ниң Орук-транспорт яамызы дыңнаткан. Эрткен чылга деңнээрге, бо чылдың чүгле бирги чартыында 2,5 катап хөйнү ажылдап алган. Эрткен чылын 52,2 млн-ни киирип алган болза, бо чылда 129,4 млн. рубльди ажылдаан. 
2019 чылдың ийиги чартыында эрткен чылдыындан элээн хөйнү - 130 млн. рубльди ажылдап алыр сорулгалыг. Ындыг-даа болза, бүдүрүлге чылды 20 млн рубль карылгалыг доозар деп, яамының специалистери санап турар. 
Ынчангаш Ми-8 деп чаа ийи вертолетту садып алган лизинг чээлизиниң төлевиринге чогуур деткимче херек. Компания эт-хөреңги үндүдүн чиигедип, шимчевес өнчү хөлезилелинге база өске-даа чарыгдалдарга дузалажыр дилегни чазакче киирген. 
Шолбан Кара-оол «Туваавиа» бүдүрүлгеде байдал дугайында хуралдың түңнелин бодунуң интернет-блогунда тайылбырлаан. 
«Агаар-биле аргыштырылгада бистиң чаңгыс «Туваавиа» бүдүрүлгевисти хоозуралдан уштап алыр дээш дыка улуг ажылдарны чоруткан бис. “Тыны үстүр” деп барганда, оон ушта тырткаш, арттырып, быжыгладывыс. Бөгүнде паркта судноларның саны 11 четкен. Планныг септелгеде үш санныг ужар техникадан аңгыда, МИ-8 вертолеттар база биче хемчээлдиг самолеттар, бүдүрүлгениң ажылчыннары чедер. Күрүне чагыындан кирген акша-хөреңги-биле шалыңдан шалың чедир санажырындан аңгыда, ам-на боду ажылдап ап, республикага орулганы киирип болур бот-тускайлаң экономиктиг адыр болурунга четчир курлавыр бар деп санаар мен. Оон аңгыда, чаа инфраструктуралыг бүрүн аэропорт комплекизин кончуг дүрген тудуп апкан бис! Кадрлар бар, республика иштинге ужудуушкун дээш акшаны төлээринге белен кижилер бар. Чурттар аразының авиарейстерин хандырганындан акшаны ажылдап алыр боттуг перспективалар база бар. «Туваавиа» бүдүрүлгениң удуртукчузун бөгүн дыңнадым. Бүдүрүлге чаа удуртулгазы-биле бедикче үнүпкени көскү. Хөреңгини өйлеп-таарыштып алырынга амдыызында орулгалар чедишпейн турары шын. Чазак дузалажыптар болза эки хире. А дузаламчының хемчээли элээн кызырылган-дыр. Чон чүү дээр ийик, акшаны бергеш, өрү тырттарында эвес, а «Туваавиа» боду дээрже ужа бээр кылдыр организастыг, хоойлужудулга база удуртулга хемчеглери-биле деткиптери арткан-дыр. Сайыттар болгаш удуртукчулар ону канчаар кылырын чугаалаштывыс. Коммерциялыг чагыглардан орулга кезээн улгаттырар херек. Ол дыка эвээш бооп тур – чылда чүгле 38 ужудуушкундан 800 муң рубль. Күрүне чагыгларынга деңнээрге, далайда дамды хире деп болур. План езугаар чүгле санавиация-биле безин чылда 197 ужудуушкундан 90-100 млн. рубльди ажылдап алыр-дыр. Оон аңгыда ОБЯ, арга-арыг ажылдакчыларының, орукчуларның дээш, өскелерниң-даа чагыглары база бар. Чаңгыс сөс-биле чугаалаарга, коммерциялыг ужудуушкуннарны ужудулга ажылының шупту хемчээлиниң оода 30-40 хуузу чедирер херек. «Туваавианың» саң-хөө ажыл-агый ажыл-чорудулгазын үдээр ажылчын бөлүктү тургузарын даастым. Ол бөлүк ажылга турисчи адырны организастаан ачы-дузаның өртек-үнезин база орулганың деңнелин доктаамал көвүдерин, оран-сава хөлезилелин, техника хандырылгазын санаарынга дээш, өске-даа дузаны көргүзер. Улуг сорулгалар салдынган. Миллионну ажылдап алыр дизе, миллиард ажылдап алыр дээн ышкаш, шимченир-ле. Тывага бодунуң авиациязы дээрге, девискээрлерниң чүгле чедингири эвес, а экономиктиг хөгжүлдениң айтырыы-дыр» - деп, республика баштыңы бижээн.

Возврат к списку