Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлыкче улуг ужур-дузалыг орукту байырлыы-биле ажыткан

Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлыкче улуг ужур-дузалыг орукту байырлыы-биле ажыткан 06.09.2019
Сентябрь 5-те Барыын-Хемчик кожууннуң ыраккы Эрги-Барлык суурнуң чурттакчыларынга езулуг байырымныг хүн болган. Каш-каш чылдарда манап келгени күзели – кожуун төвү Кызыл-Мажалыктан Эрги-Барлык суурунче чазаглыг оруктуң ажыдыышкынын байырлап эрттирген.
Эрги-барлыкчылар суурунуң чедиишкиннерин көргүскен делгелгени организастап, боттарының бүдүрген барааннарының ярмарка-садыглаашкынын эрттирип, хөйнүң киржилгези-биле оюн-тоглаалыг байырлаан. Суурнуң хөгжүлдезинге идигни бээр чаа оруктуң байырлыг ажыдыышкынга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киришкеш, эрги-барлыкчылар-биле кады канчаар-даа аажок өөрүп турарын чугаалаан.  
“Бай чурттаксаар болза, оруктарны тудар дээр чүве. Ынчангаш республиканың чазаа ажыл-чорудулгазының кол угланыышкыны кылдыр оруктар тудуун мурнаткан бис. Ооң мурнунда чылдарда орук тудуунче 20 млн. рубльди тускайлап турган болза, эрткен чылын ынаар 3 млрд рубльди үндүрген. Ажылдың хемчээли кайы хире улгатканын оон безин көрүп болур. Чадаана-Ак-Довурак-Абаза оруу хайгааралдан үнүп, сандарап чыдары харааданчыг. Ында 8 көвүрүг аварийлиг байдалда. Ам ынаар күштү мөөңнээр деп турар бис. Оруктарывысты экижидип алыр болзувусса, экономикага улуг идиг. А бо Эрги-Барлыкче орукту кылып эгелээнин тайылбырлайн. Стратегтиг көрүүшкүн-биле тудуп эгелээн улуг оруктуң бирги чадазы кылдыр ону санап турар бис. Алызында барып бо орук-биле Мөңгүн-Тайгаже углаптар сорулга мурнувуста. Оон улаштыр Даг-Алтайже оруувусту тудуп алыр болзувусса, Чуйнуң улуг оруунга каттыжар арга ала чайгаар тургустунуп келир деп планнап турар бис. Ынчап кээрге бо орук чоннуң улуг оруунуң эгези-дир деп болур. Улуг ажылдың эгезин кылып алганывыс – улуг чедиишкин-дир.  
Эрги-Барлык – Тываның дыка чараш булуңнарының бирээзи-дир көрдүм. А ооң ажыл-ишчи, ажык сеткилдиг чону – төрээн чериниң езулуг-ла байлаа-дыр. Тараа-быдааны тарып, каш чүзүн малды өстүрүп, төрээн черин ээлеп чурттаан эрги-барлыкчылар эр-хей-дир силер. Ам-даа демниг ажылдарны боттандырып, уруг-дарыг көвүдеп чоруурун күзеп тур мен. Силерниң эрес-маңнайлыг чурттап турарыңар – менээ өөрүшкү. Хей-аъдывыс бедик болза, чедиишкиннеривис хөй болур. Хей-аъдыңарны бедик тудуп чорууруңар дээш, өөрүп тур мен. Эр-хейлер!” -деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. Эрги-барлыкчыларның өөрүшкүзүн үлежир дээш, тыва чазактың кежигүннери, кожа-хелбээ суурларның чурттакчылары чыглып, байырлаан. 
Эрги-барлыкчылар ам-даа бай-шыырак чурттаар дээш, ажыл-агыйын суларатпайн, холдары улам дыңзыг ажылдап-чурттаарын аазаан.

Возврат к списку