Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал чеминиң белеткели уламчылавышаан

Тывада мал чеминиң белеткели уламчылавышаан 29.08.2019
Республика 92360 га черден (2018 чылдан 17 хуу хөй) мал чеминиң белеткелин чорудуп, 86343 га черде сиген-ширбиилди бөлген.  
Планныг онаалдазын 46,3 хуу (2018 чылга деңнээрге 114 хуу), азы ниитизи-биле 104 608 тонна кылдыр күүсеткен, ооң 103908 тонназы – сиген-ширбиил болур. 
· чоннуң хууда дузалал ажыл-агыйлары - 64243 тоннаны (2018 чылга деңнээрге 108 %), азы 61,4 хууну; 
· тараачын (арат) ажыл-агыйлар – ниити белеткээн мал чеминиң 26,1 %, азы 27291 тоннаны (2018 чылга деңнээрге 144 %); 
· көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери – 12126 тоннаны, азы 11,6 % (2018 чылга деңнээрге 98,2%) сиген-ширбиилди белеткээн.  
«Туран» КХН-ниң сүт-бараан фермазы хоолулуг мал чеми кылдыр – 700 тонна сенажты (планны 100%) курлавырлап алган. "Каа-Хем" МУБ-туң сүт-бараан фермазы, Оюн Ч. Х-Д.,, Балчый О. база Тюлюш А.Б.-ниң тараачын-арат ажыл-агыйлары ол ажылды август 26-да эгелээн.
 Оон аңгыда, муниципалдыг тургузуглар мал чемин кышка удур база курлавырлап турар. Эрзинден аңгыда, шупту кожууннар планын тургускан. 1469 тонна сиген белеткээр план, бо хүнде 246 тонна (16,7 %) күүсеттинген, 90 тонназын шыгжаар черлеринде чедирген.  
Сөөлгү ийи неделяның түңнели-биле алырга, августуң 10-дан 23-ке чедир, 86181 тонна сигенни кезип, азы планны 82,4 хуу күүсеткен. 
Мал чемин белеткээр талазы-биле кожууннарда байдал мындыг: 
· Каа-Хем кожуун -13499 тонна (планның 74,3 %), 
 · Сүт-Хөл кожуун - 12652 тонна (58 %), 
 · Таңды кожуун -11022 тонна (57,8 %). 
Бо кожууннар мал чемин белеткээр темпини кошкаткан:  
· Мөңгүн-Тайга кожуун –562 тонна азы планның 32,2 %, 
· Улуг-Хем кожуун – 4760 тонна азы планның 34,5%, 
· Барыын-Хемчик кожуун –7559 тонна азы планның 35,3%,  
· Чаа-Хөл кожуунда – 2726 тонна азы планның 36%.  
Дараазында кожууннар мал чеминиң белеткелин кудуку деңнелде организастаан: 
· Тере-Хөл – 805 тонна азы планның 25,4 хуузу, · Эрзин - 2850 тонна азы планның 40,1 хуузу.
Тайылбыр: 
Мөңгүн-Тайга кожууннуң ажыл-агыйлары: «Мөген-Бүрен» КУБ Чөөн-Хемчик кожууннуң девискээринде 111 тонна сигенни, азы 261 тонна сиген белеткээр планын 42,5 хууда күүседип алган, а «Малчын» КУБ – Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүүнүң Ээр-Хавак деп черде 111 тонна сигенни кезип, азы 155 тонна кылыр планын 62 хуу чедирген.

Возврат к списку