Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Узбекистанның чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга дугайында чугаалашкан

Тываның Баштыңы Узбекистанның чиңгине консулу-биле кады ажылдажылга дугайында чугаалашкан 20.08.2019
Новосибирскиде Узбекистан Республиканың Чиңгине консул чериниң делегациязы август 19-та Тывада чедип келген.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүн аалчыларны хүлээп алган. Ужуражылга хөй составтыг эрткен. Узбек таладан чиңгине консул Юсуп Кабулжанов база ооң дузалакчызы Шерзод Полвонов, Тывадан – Чазак даргазының оралакчылары Александр Брокерт биле Валентин Ендан, ол ышкаш яамылар болгаш ведомстволар удуртукчулары киришкен.
Шолбан Кара-оол аалчыларны чылыы-биле уткуп, Узбекистанның Россияның регионнары, Тыва-биле төрел чоннарның аразында дорт харылзааны тудуп, калбартыр дээн күзел-соруун онзалап демдеглээн. Тывада узбек диаспора колдуунда тудуг адырында ажылдап турар. Узбек бизнестиң инвестициялар болгаш күжениишкиннер салып болур хире черлери ам-даа хөй деп, республика баштыңы чугаалаан. Чижээ, узбек компанияларның сонуургап турары даг-дүгү бүдүрүлгезин катап тургузары-дыр.
Узбекистан совет үеден бээр бодунуң ногаа ажыл-агыйы-биле алдаржаанын билир бис. Бо хүнде аргарлыг үлетпүр шапкын хөгжээн, амгы үениң делегей негелделеринге дүгжүп турар инфраструктура – чимис-ногаа продукцияларын шыгжаар болгаш болбаазырадыр технологиялардан эгелээш күчү-шыдал оларда бар. Ынчангаш чурт ногаа аймаан үндүр садарының хемчээлин каш катап улгаттырган. Узбектерниң ногаа ажыл-агыйын организастаар арга-дуржулгазы Тываның агроүлетпүр комплекизиниң өзүлдезинге улуг идигни берип, ажык-дузалыг болур чадавас, деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Юсуп Кабулжанов, сөөлгү чылдарда ооң чуртунда Россия Федерациязы-биле чүгле күрүне эвес, а регионнар аразының деңнелинде кады ажылдажылгаже сонуургал улгатканын дыңнаткан. Узбекистанның эргелеп-башкарылга органнары, хөй-ниити организациялары болгаш бизнези-биле Сибирьниң регионнар аразында дорт харылзааларны хөгжүдеринге таарымчалыг байдалдарны тургузары - Сибирь округунда консулдуң ажыл-хүлээлгези.
Кызылды база ол чоок-кавын сонуургап, чурттакчылар-биле ужуражып чугаалашканын консул чугаалаан. Аныяктарның улуг кижилерге хүндүткелдиг хамаарылгазы – чон ужур-чаңчылдарын амдыгаа дээр сагып чоруурунуң бадыткалы деп ол демдеглээн. Кабулжановтуң чугаазы-биле алырга, узбек чон база ындыг ханы дөстүг сагылга-чурумнарлыг. Үре-түңнелдиг кады ажылдажылгага ындыг ниити көрүжүвүс эки эгени магадылаар. У
збекистан Россияның регионнары-биле кады ажылдажылганың кол угланыышкыны кылдыр көдээ ажыл-агыйын мурнады көрүп турарын чиңгине консул чугаалаан. Ындыг харылзааларны улам хөгжүдер дээш кызыгаарда фитосантарлыг хыналда системазын ийи чурттуң деңнелинде бөдүүнчүткен. Россияның улуг хоорайларынче Узбекистандан ногаалар база фруктулар сөөртүлгезинге “ногаан орукту” 2019 чылдың эгезинде ажыткан.  
Тыва хөгжүлделиг мал ажыл-агыйлыг болгаш турисчи улуг кырлавырлыг регион кылдыр узбек бизнесменнерге сонуурганчыг деп, Кабулжанов чугаалаан. Ужуражылгада чугаалашкан кады кылыр төлевилелдерни, кады ажылдажылганың санал-оналдарын бо чоокку үеде бодунуң чазаанга дыңнадып чедирерин ол аазаан. Ол ажылдың түңнели-биле, Тыва биле Узбекистанның төлээлериниң бүгү деңнелдерде ужуражылгаларын белеткеп эгелээр. 
Ужуражылганың түңнелинде, культура акцияларын кады эрттирер дугайында дугуржулга чедип алдынган. 2020 чылда Тывага Узбек культура хүннерин организастап эрттирер, оон бистиң тала Узбекистанга аалдап чедер.

Возврат к списку