Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы арга-арыг ажыл-агыйларынга өртке удур тускай техниканың дүлгүүрлерин тывыскан

Тываның Баштыңы арга-арыг ажыл-агыйларынга өртке удур тускай техниканың дүлгүүрлерин тывыскан 16.08.2019
Август 15-те Республика хүнүнде, ТР-ниң Чазак бажыңының баарында Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың туктарын байырлыы-биле көдүрген. Чазак кежигүннери, Дээди Хуралдың депутаттары, федералдыг эрге-чагырга органнарының девискээр удуртукчулары аңаа киришкен. Корум-чурум камгалаар ведомстволар ажылдакчылары байырлалга чыскаалган.  
Ооң соонда, Арат шөлүнге, Тыва Республиканың арга-арыг ажыл-агыйының албан черлеринге өртке удур автотехниканың дүлгүүрлерин тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Республика хүнү – күрүне байырлалы-биле байырны чедирген:  
- Ийи ай бурунгаар, Россия хүнүнде, Тываның арга-арыг ажыл-агыйларынга УАЗ биле ГАЗ маркалыг сес чаа автомобильдерниң дүлгүүрлерин база тывыскан бис. Бөгүн, тыва күрүнениң 98 чылын демдеглээн байырлыг хүнде, өртке удур улуг 11 санныг техниканы хүлээдип тур бис. Урал маркалыг чүък машиназы, ГАЗ-33088 Егерь-2 маркалыг чүък машиналары, универсалдыг тракторлар, аар чүък сөөртүр прицептер ында кирген.
«Экология» национал төлевилелдиң “Россияның арга-арыын камгалаары” федералдыг төлевилел күүселдези-биле бүгү техниканы саткан. Тываже ону боттандырарынга 44 ажыг млн. рубль келген. Бистиң республикавыстың девискээриниң 80 ажыг хуузун арга-арыг ээлээн болганда, чүнү-даа эрте бээр амгы үениң техниказы силерниң ажылыңарны чиигедир.
Силер, республиканың арга-арыг ажыл-агыйының ажылдакчылары бо чылдың өрт айыылының үезинде камгалал ажылдарын эки чорутканыңарны демдеглекседим, эрткен чылга деңнээрге арга-арыг өрттери 65 хуу кызырылган.  
Тываның арга-арыг ажыл-агыйлары “ногаан” байлаавысты чүгле камгалап эвес, а ону көвүдедир дээш улуг күжениишкиннерни салып турар: ыяш культураларын тарып, арга-арыг фондузунуң агротехниктиг ажаалдазын кылып, ажыл-агыйга төлептиг салгакчыларын кижизидип, школачы арга-арыг ажыл-агыйын шапкын хөгжүдүп турар. Өртке удур чаа техника силерниң хүн бүрүдеги күш-ажылыңарны чиигедип, ажылыңарның шынарын экижидип, арга-арыгның доктаамал өзүлдезин хандырып, өрттерден когаралды кызырар дээрзинге бүзүрээр мен.  
Хүндүлүг эштер! Байырлал-биле база катап байыр чедирбишаан, төрээн Тывавыстың чаагай чоруу дээш үре-түңнелдиг, чаартыкчы күш-ажылды күзедим!

Возврат к списку