Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кышка белеткел – хүннүң чугула айтырыы

Кышка белеткел – хүннүң чугула айтырыы 07.08.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың стратегтиг чугула бүдүрүлгези – “Тываэнерго” акционерлиг ниитилелдиң ажылдакчылары-биле ужурашкан. Чаңчыл езугаар кышка белеткел ажылдарының кайы хире чоруп турарын аңаа чугаалашкан. 
“Чедер-четпестеривисти амдыгааштан чугаалажып, ажылды мөөңневес болзувусса, кыш дөмей-ле дүжүп кээрин кончуг эки билир бис. Республиканың одалга-чылыдылга комплекстерин, котельнаяларны, чырык-чылыывысты үезинде септеп-селип алыр болзусса, чонувуска-даа тайбың чыргалдыг, боттарывыска-даа хала чок болур ужурлуг. Ынчангаш “Тываэнерго” акционерлиг ниитилелдиң ажылчын коллективи ол талазы-биле планныг ажылдарын үе шаанда чорудуп турары дээш четтиргенимни илередип көрейн. Республиканың Чазаа “Сибирьниң МРСК” акционерлиг ниитилелдиң удуртулгазы-биле чаңгыс эвес удаа ужуражып, чурагайлыг электри четкизин тудар шенелде төлевилелди боттандырын дугурушкаш, ажылчын коллектив-биле кады демниг ажылдап чоруурун демдеглейн – деп, республика баштыңы чугаазын эгелээн. - Республиканың энергетиктери улуг төлевилелдиң күүселдезинче 732 млн. рубль деткимчезин алгаш, республика найысылалының эдеринчизи апарган Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда 800 хире өрегени чырык-биле хандырар дээн инфраструктурлуг хөгжүлдеде чаа арынны ажыткан. Эң кол чүве – амгы үениң чаа технологиязы езугаар туттунган подстанция айыыл чок чоруу-биле бүзүрелдиг. Ол дээрге энергетиктерниң талазындан республикада баштайгы төлевилел болур. Демниг, туруштуг коллектив ону боттандырып шыдаар. Ийиде, чүгле ажыл-агыйга хамааржыр чугаа. Эрткен чылдарда, Тыва энергетика ниитилелиниң ачызында, Кызыл-Чадаана аразында чырык хандырылгазының күчүзүн каш катап улгаттырып, долгандырыг дээрбээн тудуштуры чедип алдынган. “Межегей хөмүр” компанияның бүдүрүлге ажыл-чорудулгазынга чугула херек чырык хандырылгазы шөйдүнген. Ол бистиң энергетиктеривистиң бурунгаар хөгжүлделиг чедиишкиннериниң чүгле кезек чамдыызы-дыр. Амгы үеде, 17 чыл бурунгаар-ла ойнап алгаш барган төлевилел - Тожунуң Ак-Сугда чес чыдынын шиңгээдиринге ынаар чырыкты шөйериниң дугайында чугаалажыышкыннар чоруп турар. Мынча үениң дургузунда ону боттандырганда-даа чок, ажылчын олуттар-даа тургуспаан, республикага кандыг-даа киирилде чок, анаа чыткан. Ону дедир эгидерин негеп эгелээримге, ажылдар шимчеп, ынаар чырык шөйериниң айтырыы тургустунуп эгелээн. Шушенское-Туран-Тожу углуг кылдыр чырык тудуун эгелээрин саналдап, ону чедип алыр дээш туржуп турар мен. А ооң хандырылгазы, ажаалдазы дөмей-ле Тываның энергетиктеринге онаажыр апаар”. 
Тываның Баштыңы Тываэнергону Хакасияда бүдүрүлгеге каттыштырар деп баарга, удуртулга чери-биле ону арттырып алыр дээш улуг ажылды чорутканын сагындырган. “Ажылчын олуттарны, бүдүрүлгени арттырып алганывыс – кады ажылывыстың түңнели. Мурнувуста ам-даа чаа ажылдар манап турар. Ам эң кол кампания – кышка эки белеткел” – деп, ол энергетиктерге чагаан. Коллективтиң ажылдакчылары сонуургаан айтырыгларынга чедимчелиг харыыларны республиканың удуртукчузундан алган. 
Ужуражылганың түңнелинде, ажыл-агыйынга шылгараан ажылчыннарның күш-ажылын үнелеп, Тыва Республиканың Баштыңының хүндүлел бижиктерин тывыскан. ”Тываэнерго” акционерлиг ниитилелдиң Механизация болгаш транспорт албанының токары Леонид Булдаков, электри четкилериниң мурнуу кезээнде оперативтиг диспетчер бөлүүнде подстанцияны хандырар электромонтёр Вера Мальцева, электросчётчиктер ажыглалының электромонтёру Екатерина Хертек олар энертика адырында хөй ажылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш күрүне шаңналдарынга төлептиг болган.

Возврат к списку