Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан

Депутат Виктор Глухов ТР-ниң Чазак отчедунуң дугайында: Тываның Баштыңы шиитпирлээр ужурлуг чидиг айтырыгларны айыткан 04.06.2019
Май 31-де, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Дээди Хуралга Тыва Республиканың Чазааның 2018 чылда ажыл-чорудулгазының дугайында отчедун берген. Ол болуушкунга хамаарыштыр депутаттар үзел-бодалын илереткен.  
Виктор Глухов, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентиниң) конститусчу-эрге-хоойлу политиказының талазы-биле комитет даргазы:  
- Ооң мурнунда чылдарда ышкаш, республиканың социал-экономиктиг айтырыгларын шиитпирлээринде 2018 чыл база амыр эвес болган. Конститусчу норма езугаар күүсекчи эрге-чагырга органын төлээлеп, республика Баштыңы Шолбан Кара-оол Чазактың кылып чоруткан ажылдарының отчедун берген. Ында ханы сайгарылганы кылган деп санаар-дыр мен, республика чурттакчызынга чугула сорулгалар бөгүн күүсеттинип, хемчеглер боттанып турар. Республикавыстың бөгүнгү амыдыралының аайы-биле шупту адырларда тургузукчу хөгжүлделиг үеде чурттап турар бис деп бодаар мен. Социал-даа, экономиктиг-даа планда. Социал инфраструктураны тудары-биле холбашкан дыка хөй айтырыглар шиитпирлеттинип турар: ФАП-тар, школалар, уруглар садтары туттунуп турар. РФ-тиң национал төлевилелдеринде идепкейлиг киржип турар бис. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезиниң хөгжүлдезинде тодаргай үре-түңнелдеривистиң дугайында чугаалады. Ийе, мында республика чурттакчыларының үлүг-хуузу улуг. Көдээ ишчилер, бүдүрүкчүлер база эрге-чагырганың кады ажылдажылгазы эки түңнелдерни бергени ол.
Шолбан Валерьевичиниң шиитпирлээр херек деп айытканы чидиг айтырыгларны демдеглекседим. РФ-тиң экономиктиг хөгжүлде сайыды Максим Станиславович Орешкинниң киржилгези-биле эрткен сөөлгү хуралда республикавыстың экономиктиг, социал хөгжүлдезиниң чамдык угланыышкыннарынче акцентини кылды. Бир дугаарында, демир-орук тудуунче кол кичээнгейни углаан.  
Бистиң республиканың амыдыралында шупту угланыышкыннарны хөгжүдер шимчедикчи күш - демир-орук тудуу болур. Тус черлерни камгалаар, экологияны кадагалап арттырарынга хамаарыштыр чөрүлдээлиг айтырыглар талазы-биле билиишкин бар. Ооң өске талазында, демир-орук тудуу-биле инфраструктура бүдүрүлгелерин, чонну ажылга хаара тударының айтырыглары шиитпирлеттинер.
Хөмүр, электроэнергия, тариф системазында өртек тургузуушкуну-биле холбашкан айтырыгларны салдывыс. Ниитизи-биле, республиканың бурунгаар хөгжүлдезиниң дугайында дески чугаа болду. Тургустунган айтырыгларны шиитпирлээринче мөөңнээн чугаа. 
Парламент республика Баштыңының айытканы чамдык угланыышкыннарны, отчетту ханы сайгарып көргеш, мурнувуска сорулганы салыр апаар бис деп бодап тур мен. Ооң-биле чергелештир, төлээлекчи органнар, депутаттар корпузу, муниципалиттер, чурттакчы чон кандыг рольду ойнаарын база көөр херек. Ол шупту бистерниң боттарывыска хамааржыр айтырыглар-дыр.

Возврат к списку