Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилекчилерге деңнежиңер!

Тиилекчилерге деңнежиңер! 15.07.2013 Ээлчеглиг ажыл-ишчи чыл эрткен. Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киириштирип, мал оолдаашкынының база малдың баш санын камгалап алыр талазы-биле эки көргүзүглерни чедип алгаш, республиканың көдээ ишчилериниң ортузунга салдынган сорулгаларны боттандырган малчыннарны Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы илередип үндүрген. Өскелерге үлегер-чижекти көргүзүп, эң-не эки үнелелди алган чемпионнарның болгаш мурнакчыларның аттары бо:

Чемпионнар

Буян Данарович Дамбый – Бай-Тайга кожууннуң «Бай-Тал» КУБ-туң малчыны;

Орлан Тараачынович Монгуш – Барыын-Хемчик кожууннуң «Алдын-Булак» МУБ-туң малчыны;

Кежик Андреевич Монгуш – Чөөн-Хемчик кожууннуң Иймеде «Уланбура» МУБ-туң малчыны;

Орлан Петрович Монгуш – Каа-Хем кожууннуң Суг-Бажында тараачын-арат ажыл-агыйының малчыны;

Сарыг-оол Дооевич Ондар — Кызыл кожууннуң Кур-Чер сумузунда «Чечек» КБК-ниң чылгычызы;

Арина Кара-ооловна Лопсан – Мөңгүн-Тайга кожуунда «Сайзырал» КБК-ниң малчыны;

Балакмаа Кара-ооловна Базыр-оол — Өвүр кожуунда «Чалааты» МУБ-туң малчыны;

Ратмир Севенович Лапчар – Бии-Хем кожууннуң Сесерлиг сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының чылгычызы;

Артис-оол Кошкар-оолович Ховалыг – Сүт-Хөл кожууннуң Бора-Тайга сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Уран Солун-ооловна Хомушку – Таңды кожууннуң Арыг-Бажы сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Аркадий Васильевич Кызыл – Тере-Хөл кожууннуң Эми сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Ольга Чоодуевна Сырат – Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы;

Сайзана Чаш-ооловна Кол – Тожу кожууннуң «Өдүген» МУБ-туң ивижизи;

Олег Опукаевич Хаванчык – Улуг-Хем кожууннуң Иштии-Хем сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Овод Орус-оолович Дабаа – Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Вячеслав Доржуевич Маскыр – Чеди-Хөл кожууннуң Хендерге сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Салбакай Санчылдаевна Чигжит – Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» КБК-ниң малчыны.

Ийиги черни төлептии-биле ээлээн малчыннар

Дарья Хомушкуевна Күжүгет – Бай-Тайга кожууннуң «Сарыг-Хая» КБК-ниң даргазы;

Виталий Алак-оолович Ооржак — Барыын-Хемчик кожууннуң «Алдын-Булак» МУБ-туң малчыны;

Саяна Суртаал-ооловна Монгуш – Чөөн-Хемчик кожууннуң Хорум-Даг сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Светлана Акимовна Дамба – Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Хем сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Нина Ногай-ооловна Кертик-оол – Кызыл кожууннуң Ээрбек сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Артыш Александрович Шыырап – Мөнгүн-Тайга кожууннуң «Мөген-Бүрен» КУБ-туң сарлыкчызы;

Адыг-оол Ооржакович Соскут — Өвүр кожууннуң «Адарган» МУБ-туң сарлыкчызы;

Шолбан Николаевич Кызыл-оол – Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Анатолий Владимирович Ондар – Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Шолбан-оол Конгарович Монгуш – Таңды кожууннуң Межегей сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Антон Николаевич Манчын – Тере-Хөл кожууннуң Шынаа сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Ногаан-оол Сувакович Сырат – Тес-Хем кожууннуң Чыргаланды сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы;

Кара-кыс Торжуевна Бараан – Тожу кожууннуң Тоора-Хем сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Иван Сандууевич Ханды – Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы;

Адыйаа Монгушовна Чатпак – Чаа-Хөл кожууннуң Кызыл-Даг сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Мария Кыргысовна Сундуй – Чеди-Хөл кожуннуң Холчук сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Аян Бикииевич Хорлуу – Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаалыг ажыл-агыйлыг КБК-ниң малчыны.

Күш-ажылчы чедиишкиннери-биле үшкү черни ээлээн малчыннар

Белекмаа Николаевна Сагды – Бай-Тайга кожууннуң «Курай» КБК-ниң малчыны;

Семис Седен-Дамбаевич Саая — Барыын-Хемчик кожууннуң Аянгаты сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Буян Калдар-оолович Куулар – Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Саин Андреевич Самдан – Каа-Хем кожууннуң Кундустуг сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Чечек Борисовна Байкара – Кызыл кожууннуң «Баян-Кол» КБК-ниң даргазы;

Мая Салчаковна Ондар –Мөңгүн-Тайга кожууннуң «Малчын» КУБ-туң малчыны;

Айлан Очуровна Баазан – Өвүр кожууннуң «Чалааты» МУБ-туң малчыны;

Олег Кугертаевич Байкара – Бии-Хем кожууннуң Сушь сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Мерген Делгер-оолович Монгуш – Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Юрий Балчырович Монгуш – Таңды кожууннуң Балгазын сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының малчыны;

Аян Чигжитович Сундуй – Тере-Хөл кожууннуң Балыктыг сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Юлиан Чудур-оолович Куулар – Тес-Хем кожууннуң Самагалдай сумузунда тараачын-арат ажыл-агыйының баштыңы;

Калин Байгатович Кол – Тожу кожууннуң Адыр-Кежиг сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Тимур Хемчикович Дамдын – Улуг-Хем кожууннуң Хайыракан сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Николай Ховалыгович Норбу – Чаа-Хөл кожууннуң Шаңчы сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Александр Очур-оолович Кара-Сал – Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурда хууда дузалал ажыл-агыйының малчыны;

Буян Белек-оолович Кунчун – Эрзин кожууннуң «Бай-Хөл» уксаалыг ажыл-агыйлыг КБК-ниң малчыны.

Возврат к списку