Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр

Тыва биле Моол Халхин-Гол тулчуушкунунга тиилелгениң 80 чылынга тураскааткан делгелгени кылыр 18.04.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 74 чылынга тураскааткан хемчеглер планы-биле делгелгени кады организастаар дээн саналын моол тала хүлээп алган. 
Моолдуң камгалал сайыды Нямаагийн Энхболд чөпшээрешкенин албан езузунуң бижиинге дыңнадып, Халхин-Гол хемге япон эжелекчилер-биле тулчуушкунга совет болгаш моол шериглерниң тиилелгезин көргүскен делгелге материалдарын бодунуң төлээлеринден Тываже чорудар даалганы Моолдуң шериг музейинге бергенин бижээн. Моолда ол болуушкунну күрүне байрылалы кылдыр демдеглеп турар. 
Совет Эвилелиниң маршалы Г.К.Жуковтуң Улан-Баторда бажың-музейиниң ажылдакчылары моол таладан экспозицияны белеткээринге киржир. Моолдуң девискээринче шургуп кирген Квантун армиязының бөлүүн Жуковтуң командылааны совет-моол шериглер чылча шаап каан. 1979 чылда Халхин-Голга тиилелгениң 40 чылдаан юбилейинде, Моолдуң шериг музейиниң салбыры кылдыр музейни ажыткан турган. Ону 1939 чылдың сентябрьдан 1940 чылдың майга чедир Жуковтуң өг-бүлези-биле чурттап турганы бажыңда ажыткан.
 «Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 74 чылдаан байырлалында, кожавыс моолдар-биле кады солун төлевилелди кылып турар бис. Совет Эвилелиниң маршалы Г.К.Жуковтуң Улан-Баторда бажың-музейиниң киржилгези-биле Кызылга делгелгени кады кылырын Моолдуң камгалал сайыды дээрги Энхболдга саналдаан кижи мен. Харыызы үр-даа болбаан. Моол өңнүктер апрельдиң үшкү он хонуунда делгелге материалдарын эккээр болган. Экспозиция совет база моол шериглерниң Халхин-Голга японнар-биле тулчуушкунунга тиилээниниң 80 чылынга тураскааттынган. Ол Жуковтуң кол рольду ойнаан шоолуг-ла билдингир эвес дайыннарының бирээзи болур. Улуг хемчээлдиг шериг операцияларын башкарарының бирги арга-дуржулгазын аңаа алгаш, сөөлүнде “Тиилелгениң маршалынга” четкен» - деп, Шолбан Кара-оол болур делгелге дугайында бижээн.  
Моолдуң камгалал ведомствозунуң баштыңы Тываның Баштыңынга база саналды киирген. Моолдуң шериг музейи биле Тываның Национал музейи моон соңгаар кады ажылдаарын ол саналдаан. Кызылга делгелгени белеткеп, эрттирип тура, кады ажылдажылга дугайында керээни чарарының айтырыгларын сайгарып чугаалажыр.

Возврат к списку