Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан

Тывада май байырлалының бүдүүзүнде чорудар террорга удур айыыл чок чоруктуң немелде хемчеглерин чугаалашкан 11.04.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чоннуң калбак байырлалдарының бүдүүзүнде регионнуң террорга удур комиссия хуралын эрттирген. Аңаа, массалыг культура-спортчу хемчеглер эртип турар хүннерде, терроржу айыылга, экстремизм болгаш радикализмге удур профилактика дугайында, корум-чурум тудар органнар-биле кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан. 
Россияның федералдыг айыыл чок албанының Тывада регион эргелелиниң чаа начальниги Александр Кувшиновту комиссия кежигүннеринге таныштырган, хүннүң кол айтырыынга ол илеткелди кылган. Терроржу база экстремисчи чаа кыжаныгларның үнүп турарындан байырлалдар үезинде террорга удур камгалал хемчеглерин күштелдирер херек деп, ол демдеглээн. 
Делегейниң терроржу организацияларынче кирип турар российжилерниң бар апарганы-биле, хемчеглерни күштелдирерин үе негеп келген. Экстремисчи база терроржу идеяларны суртаалдаарынга интернетти идепкейлиг ажыглап турары-биле чогуур черлер ынаар онза кичээнгейни угландырар ужурлуг.  
Хуралдың киржикчилери майның баштайгы он хонуунда чорудар террорга удур хөделиишкинниң, терроржу айыылды болдурбазының база айыыл чок чоруктуң хемчеглерин хандырарының комплектиг планын бадылаан. Комиссия республика найысылалында хөй кижилер чыглыр черлерниң чаа даңзызын бадылап, онза хайгааралга алырын чугаалашкан. 
Ыраккы болгаш чоокку даштыкы чурттардан Тывада ажылдап чедип келген мигрантылар, ол ышкаш этниктиг диаспоралар ортузунга улуг профилактика ажылын чорудар. Корум-чурум камгалаар органнар дыңнадыы-биле, регионда чуртап турар даштыкыларның талазындан экстремизм база терроризм-биле холбаалыг кем-херек үүлгедиишкиннери болбаан.  
Өөредилге системазының албан черлери – шупту школалар биле уруглар садтарының террорга удур камгалалын күштелдирерин база чугаалашкан. Амгы негелде езугаар өөредилге албан черлери профессионал камгалалдыг, видеохайгаарал системазы база дүвүрээзин медээзиниң стационарлыг медээчизи-биле дериттинер ужурлуг. 
Терроржу организацияларда Тываның чурттакчылары кирбейн турар, ындыг болзажок, сөөлгү ийи чылда экстремизм дээш бир кижи кеземче херээнге онаашкан. Байырлал үезинде чурумну тудуп, айыыл чок чорукту хандырган хемчеглерни чылдың-на эрттирип турарын анаа-ла ындыг чүве деп көрбезин ол чугаалаан.
 «Бөгүн бисте ФСБ эргелелиниң чаа удуртукчузу Александр Анатольевич Кувшинов база террорга удур комиссияда ооң коллегалары-биле май байырлалдарында айыыл чок чорукту база корум-чурумну хандырарының айтырыгларын чугаалаштывыс. Бурган авыралында, Тывада теракт айыылы чок. Бистиң органнарывыс чоннуң айыыл чок чоруун бедик деңнелге камгалаар дээрзинге бо удаада база бүзүрээр мен. Серемчеде хора чок дээр. Тыва онзагай чер, турум чоруувусту хевээр арттырар дээш ажылдаар апаар. Кызыгаар черде чыдар болганывыста, аал-оранывыста амыр-тайбың чорук дээш онза харыысалга бистиң бодувуста. Ниитилелге уржуун халдадып чоруур криминалды ам-даа чедир узуткаваан бис. Ол безин боттарывыстың кылып турар, билир ажылывысты май байырлалдарында элээн шыңгыы чорударывыстың бир чылдагааны-дыр» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку