Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткиир

Виктор Глухов: Тываның Баштыңының демир-орук-биле холбашкан бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи  деткиир 10.04.2019
Демир-орук тудуунуң айтырыы республиканың парламентизинге чугула айтырыг болур болгаш, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ук төлевилелди боттандырар талазы-биле бүгү-ле күжениишкиннерин деткииринге белен деп, Тываның Дээди Хуралының депутады Виктор Глухов чугаалаан. 
Дээди Хуралдың конститусчу-эрге-хоойлу политиказының талазы-биле комитет даргазы демир-орук республиканың инвестиция сонуургалын бедидип, чүгле көдээ ажыл-агыйын эвес, а үлетпүрнү хөгжүдеринге идиглиг деп айыткан. 
«Март 27-де, Россия Федерациязының Чазааның даргазы Дмитрий Медведевке Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге хамаарыштыр болуп эрткен хурал бистиң регионга онзагай болуушкун болган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол ону чедип алыр дээш улуг ажылды чоруткан» – деп, Виктор Глухов демдеглээн. 
РФ-тиң Чазааның даргазы Дмитрий Медведевтиң Россияның регионнары сайзырал хөгжүлдези-биле бөгүн дең эвес байдалдарлыг дээн туружун Дээди Хуралдың конститусчу-эрге-хоойлу политиказының талазы-биле комитет даргазы чөпсүнген. «Чамдык регионнар бюджединде четчир орулгаларлыг болза, Тыва, Калмыкия база Марий Эл дээн ышкаш черлер ол планда чыдып каап турар – деп, Виктор Глухов демдеглээн. – Оларга шынап-ла боттуг дуза херек, ынчангаш регионнарның социал-экономиктиг хөгжүлдезинге бурунгаар базымны бээр хемчеглерни ажылдап кылыр сорулга салдынган».  
Тываның Дээди Хуралының депутады регионну хөгжүдеринге көдээ ажыл-агыйы шимчедикчи күш болбазын арга-дуржулга көргүскен деп айыткан. «Аграрлыг секторну хөгжүдер дээш дыка хөйнү кылган көдээниң чурттакчыларының база малчыннарывыстың күш-ажылын демдеглекседим – деп, Виктор Глухов айыткаш, демир-орук тударынга Тываның чурттакчыларының бодалдары аңгы дээрзин демдеглээн. – Кайы-даа күрүнеде көдээ ажыл-агыйы дотациялыг, а бистиң девискээривис чер ажылынга ындыг-ла кончуг таарымчалыг эвес. 170 муң дөрбелчин километр хире одар-белчиир шөлдери мал тударынга-ла кызыгаарлаттынган».  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның демир-оруктары-биле керээге атты салган соонда, республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң документилерин белеткээр ажылчын бөлүктү тургускан деп, Дээди Хуралдың конститусчу-эрге-хоойлу политиказының комитет даргазы демдеглээн.
«Тудугну эгелээрде 10 муң ажыг ажылчын олуттарны тургузар, а орук ажыглалга кире бээрге республика чурттакчыларынга 4 муң ажыг ажылдаар олуттар ажыттынар – деп, Виктор Глухов чугаалаан. – Демир-орук тудуу турисчи адырны хөгжүдер чаа аргаларны бээр: турисчи баазаларны, терминалдарны, вокзалды ажыдар. Республика Баштыңының хевирлээни ажылчын бөлүк РФ-тиң Чазаанче чогуур саналдарны киирер».
 Тываның Чазааның тодаргай дузаламчыны болгаш чаа саң-хөө деткимчезин алыр дээш кылып чорудуп турар бүгү-ле күжениишкиннерин республиканың парламентизи деткип турарын депутат чугаалаан. «Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бистиң республикавыс чазаа, яамылар болгаш ведомстволар хуусаазында доозуптар дээш кайы хире сонуургал-биле ажылдап турарын көрүп тур бис. Тываның бурунгаар депшилгезинге дээштиг чогуур хоойлужулга актыларын болгаш нормативтиг документилерни хүлээп алырынга белен бис» – деп, Виктор Глухов чугаалаан.

Возврат к списку