Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан

КЭФ-2019 авиация талазы-биле нацтөлевилелди тургузарын саналдаан 01.04.2019
КРАСНОЯРСК, март 30, ФедералПресс. Красноярскиниң экономиктиг шуулганының үезинде, «Сибирь дугуржулгазы» регионнар ассоциациязының чөвүлел хуралы болуп эрткен. Хуралдың айтырыында биче авиацияны сайзырадыры база РЭА СС-ти кежүгүнге хүлээп алыры кирген.  
Красноярскиниң экономиктиг шуулганының бир шөлчүгежинге «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның чөвүлели база күүсекчи комитеди чыылган. Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол «Сибирь дугуржулгазы» чөвүлелдиң хуралын чартык хире шакта даргалап эрттирген. СФО-да президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйло РФ-тиң Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак дүъште КЭФ-2019-туң ажылынга киржип келир, ынчангаш ол үеге чедир четтигиптерин дилээн болгаш, чөвүлелдиң хуралын шалыпкын эрттирген.  
Шолбан Кара-оол чөвүлел хуралда Сибирьниң авиамаршрут четкизин биче авиацияны ажыглап хөгжүдер айтырыгны чугаалажырын демдеглээн. Балык ажыл-агый талазы-биле федералдыг агентилелдиң баштыңы Илья Шестаковтуң киржилгези-биле ол хүн Улан-Удэге регионнуң чазак хуралы болур болгаш, кол илеткелчи, Бурят Республиканың губернатору Алексей Цыденов хуралда чылдагаанныг келбээн. Улусчу фронтунуң тарнспорт талазы-биле хөй-ниити эксперт чөвүлелиниң президиум төлээзи Роберт Сулейманов регион авиациязынга хамааржыр айтырыгларны дыңнаткан. 
Авиация айтырыглары национал төлевилелче кирбейн турарын Сулейманов хараадал-биле чугаалаан. РФ-тиң Күрүне чөвүлелиниң тарнспорт талазы-биле ажылчын бөлүүнге авиация айтырыгларының талазы-биле иштики бөлүктү тургузар айтыышкынны берген турган, ол ажыл мынчага чедир күүсеттинмээнин айыткан.  
«Сергей Иванович, ынчаар кичээнгейни углаарын диледим. Чогуур бижикти кылып бээринге белен мен. Февраль 18-тен тура, бүдүн чартык ай дургузунда ажылчын бөлүк тургузуп шыдавас улус, канчап ажылдаарыл» – деп, Сулейманов айтырыгны тургускан.
Меняйло ол айтырыгның дилээн тодараткан: биче авиацияны хөгжүдер иштики бөлүктү тургузарынга азы комплекстиг планны белеткээринге дуза херек бе деп. 
«Биче авиацияны тургузар дээш бүдүн чуртка дузалажыр херек. Эксперттер аңгыланып алган чүгле боттары эвес, а эрге-чагырга органнары-биле сырый харылзаалыг кады ажылдаар ужурлуг» - деп, Сулейманов чугаалаан. 
«Үе кызырлып келди, чүнү сүмелеп турарыңарны чугаалаптыңар, дараазында хуралда ону сайгарып көөр бис» - деп, Меняйло шиитпирни үндүрген.  
Россияның эртемнер академиязының Сибирь салбырының президиум даргазы Валентин Пармоннуң саналы-биле, оларны ассоциацияның киржикчилер составынче киирери – хуралдың өске айтырыы болган. РЭА СС кежигүн болурунга кым-даа удурланмаан, Шолбан Кара-оол ассоциацияже чөвүлээр эргелиг кылдыр Сибирь салбырын киирген.
«Күчүлүг Сибирьге бараан болур бис!» – деп, Валентин Пармон даргага баштактанып четтиргенин илереткен. 
«Россияга база» – деп, Шолбан Кара-оол чаа кежигүнни эткен. 
«Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның чөвүлелиниң дараазында хуралы июньда Кызылга болуп эртер. Шолбан Кара-оолдуң ол саналын шупту деткээн. Экспорт угланыышкынныг туризмниң келир үезин сайгарар айтырыгга даянгаш, ону чайгы үеде Тывага эрттирерин Кара-оол саналдаан. «Тывадан Моолче база Кыдатче үнер оруктар бар болгаш, «Енисей Сибиринде» ол чугула черни ээлээр ужурлуг» деп, Кара-оол тайылбырлаан.
 Фото: ТАСС / Артем Геодакян.

Возврат к списку