Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар

«Сибирь дугуржулгазы» биче авиацияга Сибирьниң маршрут четкизи төлевилелди таныштырар 27.03.2019
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы (МАСС) регион база биче авиацияны ажыглаар Сибирьниң авиамаршрут четкизин тургузар төлевилелди таныштырар. 
Март 29-та, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң шөлчүгежинге Шолбан Кара-оолдуң даргалаашкыны-биле эртер «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлел хуралында төлевилелди сайгарып көөр. «Совет үедеги Сибирьниң авиация маршрудунуң шупту четкизин катап тургузуп алза, эки-ле ийик – деп, МАСС даргазы, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Сибирьниң ыраккы девискээрлеринче авиамаршруттар чүгле российжи белдирлер-биле сырый харылзаалыг эвес, а делегей авиашугумнарын таварып турары күзенчиг».
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң ооң мурнунда эрткен хуралында, биче авиацияны ажыглап Сибирьниң регион авиамаршрут четкизин хөгжүдеринче угланган төлевилелди идип үндүргенин Тываның Баштыңы демдеглээн. «Чурттуң удуртулгазының тургусканы Россия девискээрлериниң экономиктиг харылзаазын бедидер дээн сорулгазы-биле төлевилел үнген – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Регионнар аразында доктаамал маршруттуг авиация четкизи пассажирлер аргыштырылгазын 50 хуу көвүдедир ужурлуг».  
Шолбан Кара-оолдуң удуртканы МАСС-тың эксперт чөвүлелиниң хуралында, ассоциацияның күүсекчи комитединиң ажылдап кылганы төлевилелин деткээн. Ам, март 29-те, Красноярскиниң экономиктиг форумунуң шөлчүгежинге болур «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралында белен шиитпирни таныштырар. МАСС-тың күүсекчи комитединиң даргазы Геннадий Гусельников, Сибирь регионунда төлевилелди белеткеп тура, шупту ужудулга парыгының инвентаризациязын чорудуп, ужудуп-хондурар шөлчүгештерниң, ужудуп болур биче машиналарның учедун кылган. 
«Бар ужудуп-хондурар шөлдерниң хөй кезиин эде чаартырынга улуг чарыгдалдар херекчок – деп, МАСС күүскомунуң даргазы демдеглээн. –Ужудуп-хондурарынга узун дилиндек хереглевес АН-2 самолеттуң чаартынган хевирин ыраккы районнар-биле авиааргыжылгага ажыглаар. Оон аңгыда самолеттуң шимчедикчизинге анаа авиация керосинин кудуп болур болгаш, ол дыка улуг камналгалыг».  
«Сибирь дугуржулгазының» регионнарынга, пассажирлерни санааш, субсидия-биле билет өртээн тургускан маршруттуг инвестиция төлевилелин тургузарын сүмелээн. «Сибирь девискээринде ажылдап турар шупту авиакомпанияларга ассоциация кылдыр каттыжарын сүмелээр – деп, Геннадий Гусельников демдеглээн. – Ол авиабүдүрүлгелер четкини бүрүн хөгжүдери-бил

Возврат к списку