Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр

Тывада даргалар өрээлдеринге видеорегистраторларны салыр 13.03.2019
Тывада даргаларның хүн бүрүде ажылын онлайн чурум-биле хынаар кылдыр, оларның ажылдаар черлеринге видеохайгаарал системаларын салыр. Республика баштыңы Шолбан Кара-оол шак ындыг чаартылганы киирерин негээн. Өрээлдерге ол албан турар ужурлуг деп аппарат хуралдарынга чаңгыс эвес катап чугаалап, даргаларга сагындырган. 
«Удуртулга ажылы кандыг-даа ажылдың хевири болганда, амыдыралдың негелдезинге дүгжүп, бодунуң үре-түңнелдиин көргүзер ужурлуг. Чон дээш ажылдап турар болганда, күрүне албан-хаакчызы бодунуң харыысалгазын билген турарын сагындырдым. Ынчангаш өрээлдерге видеорегистраторларны салырын негээн кижи мен. Кандыг-даа дарга чонга бараан болур ужурлуг. Кижилер чамдыктарда, ай айы-биле, оларга ужуражып шыдавас, өрэлдеринден тыппазы, чажыт эвес. Кижилерниң айтырыглары шиитпирлеттинмейн чыдып каарының бир чылдагааны ол» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
Удуртукчуларның өрээлдеринге хайгаарал камераларын салыр дээн арга-дуржулганы чамдыктар шоолуг эвес хүлээп алган. Видеорегистраторну өжүрүп кааптар дээн оралдажыышкыннар база тургулаан. Ынчангаш Тываның Баштыңы бодунуң туружун база катап ажыы-биле дыңнаткан: өрээлдерге камералар турар, а ооң ээлери ону хүлээп алыр ийикпе, азы ажылын чайлап бээр апаар.
 «Билип алыр кылдыр база катап тайылбырлап тур мен. Бирээде, эрге-чагыргада келген болганда, оларның ажылы кайы-даа үеде кижилерге ажык, көскү болур ужурлуг. Бир эвес, шыны-биле ажылдаар чүве болза, 24 шак безин эвээш-тир ийин. Ийиде, удуртулга ажылын колдуунда өрээлден башкарары шын. Күзээр азы күзевес, аарып турар, азы чай чок болза, сенден дуза дилеп келген кижилерге, шуптузунга чедингир болур ужурлуг сен» - деп, Шолбан Кара-оол санаан. 
Ооң-биле чергелештир, сайыттарның болгаш кожуун чагырга даргаларының албан өрээлдери видеохайгаарал уржуундан шынарлыг ажылдаарын негээн «хааглыг ижээнче» шилчивес ужурлуг. Республика Баштыңы Японияны үлегерге чугаалаан, өрээлдерден ойталааш, ажылдакчыларны чаңгыс черге олуртуптарга, күш-ажылдың бүдүрүкчүлүү каш катап көдүрүлген.

Возврат к списку