Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында

2019 чылда социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия бээринге республика конкурузун эрттирер дугайында 12.03.2019
Тыва Республиканың Чазааның 2015 чылдың май 8-те, «Тыва Республиканың девискээринде социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организацияларга деткимче бээрин организастаар хемчеглер дугайында» № 204-р айтыышкыны езугаар, Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызы Тыва Республиканың республика бюджединден 2019 чылда субсидия бээри-биле социал угланыышкынныг коммерцияга хамаарышпас организациялар ортузунга конкурсту чарлаан.
«Коммерцияга хамаарышпас организациялар дугайында» федералдыг хоойлунуң 31.1 чүүлүнде көрдүнгени езугаар, федералдыг хоойлудулгада тургускан чурум езугаар бүрүткеттинген болгаш Тыва Республиканың девискээринде ажылдап турар коммерцияга хамаарышпас организациялар конкурска киржир. 
Хуу кижилер, коммерция организациялары, күрүне корпорациялары, күрүне компаниялары, политиктиг партиялар, күрүне албан черлери, муниципалдыг албан черлери, хөй-ниити каттыжыышкыннары, конкурс комиссиязының кежигүннери болур төлээлерлиг коммерцияга хамаарышпас организациялары, юридиктиг эвес черлер, тускай ажылдыг организациялар конкурска киришпес. 
Тыва Республиканың республика бюджединден субсидия алыры-биле конкурс программаларынга (төлевилелдеринге) киржирде, дараазында конкурс документилерин киирер: 
– дүрүмнүң 1-ги капсырылгазында майык езугаар саазынга база электроннуг хевирге билдириишкинни;
 – саазынга база электроннуг хевирге программазын (төлевилелди) (программаны (төлевилелди) боттандырар календарлыг планы); 
– билдириишкин ээзиниң конкурска чагыг киирер хуусаа төнгүжеге чедир чартык чылдан эрте эвес үеде алганы юридиктиг черниң медээлериниң Чаңгыс аай күрүне реестринден ушта бижилге; 
– чагыг киирикчизиниң тургузукчу документилериниң хоолгазы; 
– Россия Федерациязының Шүүгү яамызының Тыва Республикада эргелелинче эрткен отчеттуг чыл дээш чагыг киирикчизиниң отчедунуң хоолгазы; 
– коммерцияга хамаарышпас организациялар конкурузунга киржир билдириишкин киирер хүнде, коммерцияга хамаарышпас организацияның ажыл-чорудулгазын доктаадыр дугайында төлээлекчи органның (юстиция, прокуратура, суд органнарының) шиитпири чок дугайында, эде тургустунуп азы дүжер деп турарының дугайында дыңнадыг чагааны кожар;  
– билдириишкинге ат салган кижилерниң бүрүн эргелерин бадыткаан документилер хоолгалары (коммерцияга хамаарышпас организация удуртукчузунга – бүзүредилге чокка билдириишкин ээзиниң адындан хөделип болур эргелиг кижини албан-дужаалда томуйлаан азы соңгаан дугайында шиитпирниң хоолгазы; коммерцияга хамаарышпас организацияда бухгалтер учедун чорудуп турар кижиге – ажылда хүлээп алганының хоолгазы азы бухгалтер учедун чорудар ачы-дуза көргүзер керээниң хоолгазы); – коштунган шупту документилерниң аттарын киирген бижимел. 
Конкурс документилеринге программаны (төлевилелди) боттандырар чарыгдалдарны киирер, субсидия акша-хөреңгизин дараазында чүүлдерже чарыгдавас: 
– материалдыг дуза көргүзеринче, база чурттакчы чонга төлевирлиг ачы-дуза көргүзеринче;  
– митингилер, демонстрациялар, пикеттер эрттиреринче; 
– ажык-кончаа ажылдап алыр хемчеглер эрттиреринче.  
Конкурска киржир чагыг составының медээзинде (документиде) персоналдыг медээлер бар болза, ол медээлерни ажыглаарынга чөпшээрелди кожар. Ол чок болза, персоналдыг медээлер кирген информация бар чагыгларны конкурсче эрттирбес.  
Конкурс шилилдезинге киржир документилерлиг билдириишкиннерни 2019 чылдың март 5-тен апрель 5-ке чедир дараазында адресте хүлээп ап турар: 667010, Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, 2, каб. 106. Т
ыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының социал хөгжүлде эргелели, электроннуг почтазының адрези mintrudtuva@yandex.ru, bella-mintrud@mail.ru, тайылбыр алыр телефон: 8 (394-22) 2-13-69. 
Конкурс комиссиязы конкурс шилилдезиниң түңнелин 2019 чылдың май 5-ке чедир түңнээр.

Возврат к списку