Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар

Тываның көдээ школаларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг «Өзүлдениң точкалары» өөредилге төптерин ажыдар 07.03.2019
2019 база 2024 чылдарда, Тыва Республиканың девискээринде 17 мунициапалдыг тургузугларның көдээ суурларында болгаш биче хоорайларында ниити өөредилге организацияларынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг угланыышкынныг 100 хире өөредилге төвүн ажыдары планнаттынган.
«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Амгы школа» федералдыг төлевилел чорудуу-биле, өөерникчилерге амгы үениң технологтуг болгаш гуманитарлыг арга-мергежилин хевирлээр материал-техниктиг баазаны чаартырынга, РФ-тиң субъектилер бюджеттеринге федералдыг бюджеттен 2019 чылда субсидия бээри-биле, РФ-тиң субъектилерин 2018 чылда шилээн РФ-тиң Чырыдыышкын яамызының 2018 чылдың октябрь 31-де комиссия хуралының 10 дугаар протоколу езугаар, Тыва Республика ол субсидияны алыр Россия Федерациязының субъектилер даңзызынче кирген. 
2019 чылда 14 муниципалдыг тургузугда (Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Кызыл, Өвүр, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тес-Хем, Улуг-Хемс, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Эрзин) 20 ниити өөредилге организациязының баазазынга чурагайлыг болгаш гуманитарлыг углааныышкынныг өөредилге төптери ажыттынар.  
Төп бодунуң ажыл-чорудулгазын бир дугаарында, «Технология», «Информатика», «Амыдыралда айыыл чок чоруктуң үндезиннери» эртемнерни өөредиринге, төптүң бедик технологтуг дериг-херекселдерин ажыглап эртемнер төлевилелдерин тургузарынга, төлевилел методиказын ажыглап коворкингилерге бөлүктеп өөредиринге, техниктиг болгаш бойдус угланыышкынныг немелде ниити өөредилге программаларын уругларга хевирлээринче боттандырар. Ол ышкаш шыдыраа өрээлдерин база медиа-зонаны дериир.  
Эртем-техниктиг, инженер бодаашкынныг база чогаадыкчы ажылдыг амгы угланыышкыннарга шөлчүгештерни өөредилге хүрээлели кылдыр ажыглаар. Экономиканың боттуг сектору база Владимир облазының өөредилге организациялары-биле четки таварыштыр кады ажылдаар дорт харылзааны тургузары – шөлчүгештерни ажыглаар чугула угланыышкын болур.  
Муниципалитеттер школаларында чедиишкинниг башкылаашкан практиказын база методиктиг кейстерни нептередиринге төптер регионда шупту өөредилге системазынга курлавыр шөлчүгештер апаар ужурлуг.

Возврат к списку