Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр

Тывада авиация эскадрильязы марттың ортан үезинде баштайгы ужудуушкуннарын эгелээр 06.03.2019
Төп шериг округунуң транспорт полугунуң Кызылда авиация эскадрильязы март 1-де ажылдап эгелээн. Чүге эскадрильяны тургусканыл, кандыг даалгалар күүседирил? Төп шериг округунуң каттышкан авиация эскадрильязының командири, подполковник Зафар Пиров "Тува 24" телеканалдың студиязынга ол айтырыгларга харыыларны берген. 
- Эскадрильяны кажан хевирлеп эгелээнил, амгы үеде ол кандыг байдалда? 
Зафар Пиров: «Кызыл» аэродромунга ооң байырлыг ажыдыышкыны эртти. Ийи чыл бурунгаар комплектилеп эгелээн турган. Баштай шериг комендатуразын тургускаш, оон чиңгине штабтың начальнигиниң директивиниң чөпшээрели-биле ооң баазазынга авиация эскадрильязы тургустунган.  
- Авиация эскадрильязының составында кандыг техника кирип турарыл? 
Зафар Пиров: АН-26 транспорт самолеттары биле МИ-8 АМТШ-В десант-траспорт вертолеттары ында кирген. 
- Кандыг даалгалар кылырыл? 
Зафар Пиров: 55-ки даг мото-адыгжы бригаданың дайынчы белеткелин хандырар, дилээшкин-камгалал ажылдарын чорудар, космиктиг аппараттарны ужударын база хондурарын хайгаараар, онза байдалдарны чайладыр даалгалар дээш, авиация ажыглаар өске-даа даалгаларны күүседир. Санитарлыг рейстерни база кылыр. 
- Тываның девискээринде, ийи дугаар чылда, шериг раллилер чадалары эртип турар. Бисте шериг эскадрильязы тургустунган болганда, ындыг хевирлиг оюннар болур бе? Бүгү-армейжи оюннар чорудуу-биле.  
Зафар Пиров: Авиация деңнелинде армейжи оюннар эрттирериниң дугайында чугаалап шыдавас мен, а дайынчы оюннарда авиация хандырылгазынга албан киржир бис.  
 - Ам бирги ужудуушкун кажан болурул, ону көрүп болур бе? 
Зафар Пиров: Кызыл хоорайның аэропортунда бактааттынган бис. Агаар делгеми улуг ышкаш сагындырар, херек кырында ол ындыг эвес. Эң баштайында пассажирлерниң айыыл чок чоруу чугула. Аэропорттуң удуртулгазы-биле кады ол айтырыгларны өөренип көрүп тур бис. Келир неделяда, 14-15 хүннеринде, ол айтырыгны кады чедиишкинниг күүседиптер боор бис. Ынчангаш марттың 14-15-те бирги ээлчегни планнадывыс. Кады ажылдап турарывыс Тываның орук-транспорт яамызынга, ооң удуртукчузу Бады Олег Ооржаковичиге четтиргенивисти илереттивис. 
- Хевирлээшкин ажылын-на кады чорудуп турган болгай силер. Тиилелге чыскаалынга киржир силер бе? 
Зафар Пиров: Тиилелге чыскаалы — бистиң чонувустуң ыдык байырлалы. Аңаа албан киржир бис. Авиация парады болур, болбазын амдыызында билбейн тур мен, ындыг-даа болза эскадрильяның хуу составы чыскаалга киржири шын. Чүге дээрге, бүгү чоннуң байырлалы-дыр. 55-ки бригада, "Юнармия", кадет корпузу-биле, шупту байырлалга киржир бис, ынчан чонувустуң маадырлыг чоруу кажан-даа уттундурбас. 
 Арзу Садыгов чугаалашкан

Возврат к списку