Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр

Тываның ажыл-агыйларында хой база өшкү малдың баш саны чайга чедир чартык миллион башка көвүдээр 05.03.2019
Тываның мал ажыл-агыйлары кышты хүр эртип, мал оолдаашкынынче кирген. Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды кампанияның дугайында тодаргай илеткелди Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга берген.  
Бо хүнге чедир ажыл-агыйларда төрүүр малдың 10 хуузу чаш төлдү берген. Март 1-ге чедир, 74,3 муң баш чаш төлдү алган. Мал оолдаашкынының төнчүзү - майга чедир шээр малдың баш саны 538, 8 муң башка көвүдээр ужурлуг. 
 «Мал оолдаашкынының чымыштыг үезе ам эгелээр. Ынчангаш малчыннарга, ылаңгыя «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчилеринге дуза көргүзер ажылдар калбарган. Төрүүр 100 баш малдан 80 хураганны алыр ужурлуг. Ындыг болзажок, оон-даа хөй чаш малды камгалап алырывыска бүзүреп турар мен. Час эрте дүшкен, агаар-бойдус чылыг, мал чеми четчир. Сакман ажылын база ветеринарлыг дузаны калбартыр» - деп, Шолбан Кара-оол көдээ ажыл-агый эргелелдериниң кичээнгейнин хаара туткан.
 Чүгле «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелинде 300 хире өг-бүле фермалары киржип турар, олар 32 муң баш хураганны алыр планныг. Эгелеп чоруур аныяк фермерлерниң малының 20 хуузу бөгүнде оолдапканын көдээ ажыл-агый специалистери демдеглээн. Малдың чаш төлү онча-менди.

Возврат к списку