Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа

Тываның Баштыңы: ТШО транспорт полугунуң  Авиация эскадрильязын Кызылда ажытканы  - күчүлүг күрүневисти тудуп турарының база бир таваа 04.03.2019
Тывага авиация эскадрильязын тургузар ужурлуг Ан-26 транспорт самоледу-биле Ми-8АМТШ-В «Терминатор» транспорт-дайынчы вертолеттар техниказы Кызылда чедип келген. 
Ми-8 дөрт вертолет Нососибирскиде шериг аэродромундан ужуп үнгеш, 1 муң хире километрни эрткеш, Кызылда хондурупкан. А Ан-26 үш самолет Екатеринбургдан ужуп үнгеш, Новосибирскиге заправкалангаш, үш муң хире километр узун орукту эрткен. 
Чаа эскадрильяның ужудукчулары чедери берге даглыг черлерге өөредилге-дайынчы даалгалар күүседир дээш мотто-адыгжы бригаданың шериг албанныгларын аай-дедир аргыштыраар даалганы күүседир база аңгы-аңгы деңнелдиң тактиктиг өөредилгелеринге киржир. 
Кызылда эскадрильяны 2019 чылдың март 1-де хевирлээн. 2015 чылда тургустунган даг мото-адыгжы бригада — төп шериг округунда чүгле чааскаан. 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байырлыг чыскаал бүдүүзүнде, төөгүлүг болуушкуннуң дугайында бодунуң блогунда бижээн: 
«Март 1, чүгле частың башкы хүнү эвес, а Төп шериг округунуң чаа эскадрильязының төрүттүнген хүнү. Бистиң республикада доктаамал турар баазалыг! Российжи ужудукчулар Тыва ышкаш бедик дагларлыг черлерге өөредилиглиг дайынчы даалгалар күүседириниң арга-дуржулгазын шиңгээдирлер. «Терминатор» деп тоолчургу вертолет – дайынчы база камгалал операцияларын күүседир эң тулган машиналарның бирээзинге санадыр. 
 Эскадрильяны тургусканы – республикада бактааттынган 55-ки аңгы мото-адыгжы бригада дайынчыларының чаа кезээ болурундан аңгыда, бистиң чепсектиг күштеривиске Президентиниң Кадет училищезинден кадрларны кижизидеринге база киржилгелиг болурунга бүзүрээр мен. Бистиң күчүлүг күрүненивисти тударынга бир тууйбу салдынганы ол деп санаар мен. Кызылдың аэропортунда мөөңнеттинген авиация парыгы улгаткан, чурттуң камгалал комплекизиниң амыдырал агымында Тываның чурттакчылары хөйү-биле хаара туттунган. Чурттуң тыныжы биске чоокшулап, күчүлүг херектерге боттарывыс киржип турарывыс илдең апарган». 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Кызылда аңгы каттышкан авиация эскадрильязын тургусканынга турскааткан байырлыг чыскаалда мону демдеглээн: «Кайгамчык улуг болуушкун! Хүндүлээчел тыва черде Төп шериг округунуң транспорт полугунуң холушкак авиация эскадрильязы чаа албан бодунуң ажылын эгелээн. Шериг-агаар күштери – шеригниң чаа хевири бисте тургустунган. Бо шериг кезээ түрлүг болгаш алдарлыг, сурагжаан болгаш дайынчы. Шериг авиациязы бистиң улуг чуртувустуң кызыгаарынга турбайн каяа турар ужурлугул? Бистиң авиаторларывыс төрээн 55-ки мото-адыгжы даг бригадавыс-биле кады демнешпейн, кым-биле кады ажылдаарыл? Бистиң даглыг республикавыска бедик ужудуушкуннарны шиңгээдип өөренмейн, каяа ону кылырыл? Бистиң эскадрильяның эрес-дидим ужудукчулары бедик дээрден Урянхай деп адаар чуртувустуң чараш-каазын ам-даа көөрлер. Бистиң территориявыста географтыг беш зонаны - элезинниг хову-шөлдерни база тундраны көрүп болур. Тывалар шериг кижилерже кезээде улуг хүндүткел-биле көөр чораан. Бистиң чонувус эки сеткилдиг болгаш хүндүлээчел. Бистиң бичии республикавыстың чону күчүлүг чуртувустуң тыныжы-биле кады чоруп турарын билир. Бистиң армиявыс чон ортузунда хүндүткелдиг, күштүг болгаш быжыг турушта турары дээш чоргааралды оттурар. «Чон биле армия – чаңгыс демниг» деп чугаа бөгүн кажангызындан-даа артык дээштиг. Ынчангаш бистиң ужудукчуларывыска төрээн черинде ышкаш алдынарын күзээр кижи-дир мен».
 Александр Татаренко, АЧК 14-кү армиязының база Төп шериг округунуң АК командылакчызы, генерал-лейтенант: - Хүндүлүг шериг албынныглар! Хүндүлүг чалатканнар! Бөгүн Кызыл хоорайның амыдыралында, бистиң армияның төөгүзүнде онзагай хүн. Бирээде, Кызыл хоорайда бактааттынган чаа авиация эскадрильязын кады тургустувус. Ооң мурунда шериг авиациязы туруп көрбээн хоорайның чуртакчыларынга онзагай хүн болган боор. Бистиң транспорт эскадрильявыс бистиң 55-ки мото-адыгжы бригадлавыс-биле кады, кандыг-бир байдал тургустунуп келзе, ол болбас-ла боор, ооң уржуктарын чайладыр даалганы күүседир онаалдалыг. Өзүп олурар аныяк өскен-биле быжыг харылзаалыг ажылдаары чугула чүүл ол деп, санаар мен. Канчап билир, олардан авиация училищезинге өөренир күзелдиг оолдар үнүп келирин. Чаа угланыышкынны шиңгээдиринге бүгүдеге экини күзедим. Быжыг кадыкшыл-ла бар болза, артканнары шупту эки боор! Чаа авиация эскадрильязының тургустунганы-биле шуптуңарга байыр чедирип тур мен!»

Возврат к списку