Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен

Парламентиниң вице-спикери Ирина Самойленко: Тываның Баштыңының ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле программаны тургузар дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен 01.03.2019
Чоннуң шыгжамырынга немелде хемчеглерни болгаш экономиктиг политиканы күштелдирер айтырыгларны сайгарган Тываның Чазааның болгаш Дээди Хуралдың каттышкан чөвүлел хуралының киржикчилери, февраль 26-д,а Тыва Республиканың Баштыңының илеткелинге хамаарыштыр боттарының бодалдарын илередип, айыттынган темаларны депутаттар-биле чугаалашкан. 
Ирина Самойленко, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазының оралакчызы ("Чаңгыс демниг Россия" фракция):  
- Тываның Баштыңының республикада ядыы-түреңги чорукту ажып эртер программаны тургузары чугула дээн саналын бүрүнү-биле деткип тур мен. Азия талазының регионнары боттары төөгүлүг оруктуг, ажыл-агыйжы тургузуглуг, ужур-чаңчылдарлыг. Шупту регионнарга дөмей, чаңгыс аай критерийлерни ажыглаары болдунмас. Ол билдингир. Ынчангаш чурттакчы чоннуң чаагай байдалының деңнелин торадарадып хемчээр онза арга херек.  
Өг-бүле бүрүзүнге берге байдалдан үнер хуу план херек дээнинге чөпшээрежип тур мен. Өг-бүлелерниң кандыг бөлүкке хамааржырының дугайында шынныг медээни алыр, херек кырында байдалды көргүскен, муниципалдыг статистика бирги ээлчегде херек. Эвээш хандырылгалыг, эң ядыы, чедимче чок азы чедимчелиг деп, санаарын көөр дээш. Тодаргай кандыг айтыкчыны маңаа ажыглаарыл? 
 Коллегалар-биле ол теманы сайгаргаш, бо анализтиг ажылче округтар депутаттарын хаара тудуп болур деп түңнелге келдивис. Ядыы-түреңги чорукту ажып эртер талазы-биле муниципалдыг программаларны тургузарынга дузалажыр бис. Бир дугаарында, муниципалдыг эрге-чагырганың херек кырында бар баштайгы көргүзүглеринден байдал көстүп кээр ужурлуг. Республика база федерация деңнелинге дузалаар хемчеглерге чогуур шиитпирлерни хүлээп алырынга ол херек. 
Бодунуң өг-бүлезин эки амыдыралче үндүрүп эккээр күзелдиг кижилерге эде өөредилгени организастаарын боданып тывар. Кижилерге анаа-ла берип каар эвес, а боттары ажылдап, бут кырында туруп кээр кылдыр дузалажыр. Ядыы кижилер аразында база кандыг-даа кижилер бар. Ол байдалдан үнер изиг күзелдиг, азы ам чүнү бээр ирги дээш манагзынып олурарлар база бар болгай. Ол база бистиң амыдыралывыста чүүлдер-дүр.

Возврат к списку