Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан

Тывада өг-бүлелерни деткиир немелде хемчеглерни сайгарып чугаалашкан 27.02.2019
Тываның чазак-чагыргазы президентиниң айыткалын күүседир хемчеглер даңзызын ажылдап эгелээн. 
Февраль 26-да, республика чазаа биле Дээди Хурал чоннуң шыгжамырынга база экономиктиг политиканы күштелдиреринге немелде хемчеглер дугайында айтырыгларга кады хуралдаан.  
Хуралдаанының түңнелинде, чурттакчылыг суурларда өг-бүлелерниң орулгалар болгаш чарыгдалдар деңнелинге анализти кылдырын чазактың социал адырының удуртукчуларынга онааган. Аңаа даянгаш, амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг хамаатыларның реестрин тургузар. Дараазында, өг-бүле бүрүзүнге ядыы-түреңги чорукту ажып эрттериниң программазын ажылдаар.  
ТР-ниң Күш-ажыл яамызы ядыы-түреңги чорукту кызырарының республика программазын регионга кылыр. РФ-тиң Президентизиниң айыткалында социал деткимчениң немелде 12 хемчеглери программага кирерин хуралдың киржикчилери демдеглээн. 
Ядыы чорукту кызырарының дээштиг бир хемчээ – хаматыларның, ооң иштинде боттарын ажыл-биле хандыртынып турарларның ажыл-чорудулгазын ажык болдурары. Мында чугаа репетиторлаашкын, бажыңнар септээри болгаш өске-даа ажыл-чорудулгалыг кижилер дугайында чоруп турар. Албан медицина камгаладылгазының дугайында федералдыг хоойлуже өскертилгелерни кииргени-биле, олар 2019 чылдан тура, орулгадан үндүрүглер база АМК фондузунче камгаладылга дадывырларын төлээринден хосталган.
 Тываның Чазаа болгаш парламентизи республиканың чурттакчы чонунуң орулгаларын болгаш чарыгдалдарын анализтээнинге, регион экономиказының амгы деңнелиниң салдарынга база ядыы чорукту эвээжедиринге национал төлевилелдерни күүсеткениниң түңнелдеринге үнелелдерни бээрин айыткан. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол шинчилелдерже российжи эксперттерни хаара тударын саналдаан. Ынчангаш төлевилелдиң методологтуг үделгезинге Экономиканың дээди школазының эртем-шинчилел институдунуң, Росстаттың база Россияның Күш-ажыл яамызының специалистеринден ажылчын бөлүктү тургузар дилегни РФ-тиң вице-премьери Татьяна Голиковаже киирер . 
Тываның эрге-чагыргазы оон аңгыда, ядыы-түреңги чорукту чавырылдырарының федералдыг программазын боттандырар баштайгы регионнар даңзызынче республиканы киирерин үндезилээн материалдарны белеткээш, Россияның чазаанче чорудар планныг.
Республика аңаа регионнуң хөгжүлдезинге база ооң чижилгелиг чоруунга шаптараазынныг инфраструктура болгаш транспорт кызыгаарлаашкынын чок кылыры чугула деп айыткан.
Өг-бүлелерниң ядыы-түреңги чоруун шинчилээр талазы-биле улуг, калбак ажылдарда өзек рольду муниципалитеттер чагыргалары база бүгү деңнелдиң депутаттары ойнаар ужурлуг. Тываның Дээди Хуралы ол ажыл-чорудулганы дүүштүрер. Тус чер бот-башкарылга органнары чурттакчы чонну огород ажылынче, хууда дузалал ажыл-агыйынче болгаш өске-даа ажыл-ишче хаара тудар байдалдарны тургузарын хандырар ужурлуг.

Возврат к списку