Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген

Тываның Баштыңы Россия Президентизиниң Айыткалынга хамаарыштыр дарый ажылдаар даалганы берген 26.02.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, понедельникте аппарат хуралында, Россияның Президентизи Владимир Путинниң февраль 20-де кылган айыткалын күүседир сорулгаларны чугаалаан:  
- Россияның президентизиниң айыткалдарынга хөй удаа киришкен мен, бо удаада социал угланыышкынныг инициативиалар кажангызындан артык хөй болду. Оларның күүселдезин чедип алыр дээш, шыңгыы хайгаарал-биле ажылдаар. Ол инициативаларны шөйүп, ажыл-чорудулганы бюрократчыткан ажыы чок. 
Президентиниң чугаазы бистиң республикага дорт хамаарылгалыг. Биске оларны боттандырбайн, каяа ону кылырыл? Күрүнениң талазындан чогуур деткимчени алыр дээш, бистиң чазаавыс Тываның чурттакчыларының сонуургалдарын камгалаар чөптүг чагыг аргаларын хевирлеп албас болза, кайыын дуза манаарыл? Президентиниң социал инициативаларының шуптузунга ажылчын бөлүктерни кыска үе иштинде тургузуп, адрестиг деткимчениң аңгы-аңгы хевирлеринге тааржыр шупту кижилерниң учедун кылырын негедим. Ол азы өске-даа деткимче алыр кижилерниң аттарын, фамилияларын тодаргай айтып, чиге даңзыны белеткээр. Чуртта бирги база ийиги чаш дээш президентиниң чаа төлевирлерин ажыглап болур кижилерниң саны Тывада элээн хөй деп бодаар мен. Инвалид ажы-төлдүг өг-бүлелерге төлевирлерни ам ийи катап өстүрер болганда, чеже өг-бүле ону ажыглап болурун бистиң чазаавыс чиге билген турар ужурлуг. Ажы-төлдүң саны көвүдээн тудум, чиигелделер улгадыр, ынчангаш кайы муниципалиттерде, кандыг адресте, кым деп кижилер эвээжеткен үндүрүглерни ажыглап болурун тодарадыр. 
Бистиң эрге-чагыргавыс чурттакчылыг суурлар аайы-биле кым ипотекага чаа чиигелделерни ап болурун билген турар ужурлуг. Амгы үеде оларга ставка 6 хуу болза, оон көвүдээрге артканын – күрүне субсидиялаар. Президент чиигелдени чүгле үш айда эвес, а чээлиниң шупту хуусаазында киирерин саналдаан. Банк капиталынының шимчээшкинин хынаар ындыг кижилерни тодарадыр.  
Үш база оон хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге хажыызындан хайгааракчылар болбас ужурлуг бис. Ындыг өг-бүлелер бисте хөй. Россияның Президентизиниң бодунуң айыткалында чугаалааны, ипотека чээлизин дуглаарынга федералдыг бюджеттен төлээр 450 муң рубльди хыналдага алыр. Бо шупту хемчеглер тудуг адырын хөгжүдеринге база шапкынчыдарынга дээштиг идиг апаарынга чигзинмес мен. Президент инициативаларын бистиң эрге-чагыргавыс боттандырар болганда, ону алыр ужурлуг кижилерни билген турар бис.

Возврат к списку