Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг кижилерни онзалап демдеглээн

Тываның Баштыңы Ада-чурт камгалаар албан хүлээлгезинден аңгыда, хөй-ниити ажылынга идепкейлиг  кижилерни онзалап демдеглээн 22.02.2019
Эрткен чүс чылдың, тодаргайлаарга, 1922 чылда Кызыл Шеригниң болгаш флоттуң хүнү кылдыр ужуун алган байырлал - Ада-чурт камгалакчызының хүнүн бо чылын республикада калбаа-биле демдеглеп эрттирип турар.
Республиканың кожуун, суурларында спортчу, культура-массалыг, шериг-патриотчу хемчеглер аныяк өскенни хөйнү хаара туткан. Оларның утказы, сорулгазы чаңгыс – төрээн чуртка ынакшылды илередип, чоннуң чаңгыс демин көргүзери. 
В. Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театрынга Ада-чурт камгалакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг хемчегге эр кижиниң ыдык хүлээлгезин күүседип чораан хоочуннар, шериг болгаш шеригжиткен күштерде ажылдап чоруур дайынчылар, офицерлер, албан-хаакчылар база кадет шимчээшкиннериниң сургуулдары киришкен. 
Байырлыг хемчегниң мурнуу чарыында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол театрның музейинге чепсектиң күштерниң офицерлери – аныяктар-биле ажылдың активчилери-биле ужурашкан. Ужуражылгада айыыл чок албанның, кызыгаар албанының, иштики херектер албанының, онза байдалдар албанының, 55-ки даг-адыгжы бригадазының удутукчуларындан аңгыда, аныяк-өскен ортузунга массалыг хемчеглерни боттарының бот-идепкейи-биле организастап, ону спонсорлап чоруур шериг албанныгларны чалаан.
Тываның Баштыңы оларның ажылынга улуг үнелелди берип, четтиргенин илереткен. «Эгелекчи санал-оналын киирип, бедик көдүрлүүшкүн-биле идепкейлиг ажылдарны чоруткан кижилерни бөгүн онзалап демдеглекседим. Оларны удуртулгазы көрүп, билип алыр ужурлуг. Сеткилден кылган ажылыңар дээш, силерге өөрүп четтирдим. Шериг албанныг чаңгыс чер-чурттугларывыс Өвүрнүң Хандагайтыга, Солчурга, Улуг-Хемниң Ийи-Талга спортчу хемчеглерни эрттирген. Бистиң, төрээн 55-ки даг-адыгжы бригадавыс чаа-ла хевирлетинген-даа болза, республика амыдыралында идепкейлиг киржип эгелээни, макталга төлептиг-дир. Сүт-Хөлге янзы-бүрү хемчеглерни эрттирер дээш, оочурлап алгаш турары, өскелерге үлегер-чижек. Өвүрнүң кызыгааржылары чоок чыдар суурларынга спортчу маргылдааларны эрттирип, хөйнү хаара туткан. «Дайынчы акы-дуңмалышкы чорук» хөй-ниити организациязы республиканың кожуун, суурларынче 256 үнүүшкүннерни кылып, ужуражылгаларны организастап, спортчу маргылдааларны эрттирип, шалыпчы айларны чарлааны онза. Шеигжиткен шупту структуралар шериг-патриотчу десантыны деткип, элээдилер ортузунга кижидилге ажылдарын чоруткан. Ындыг хемчеглерни Тывага эрттирбейн, каяа эртирер боор? Чүге дизе Россияның камгалал сайыды, бистиң чаңгыс чер-чурттуувус С. Шойгу болганда – деп, Ш. Кара-оол айыткан. - Бистиң командавыс демниг, чаңгыс үзел-бодалдыы-биле онзагай. Шериг чоруур оолдарывыс шеригге дүрген чаңчыгар кылдыр, белеткел ажылдарынга киржип турарыңарны черле демдеглээр апаар. 
Назы четпээннер ортузунга олуруп чораан кижини маадыр кылыр көөр чорукка удур калбак шимчээшкинниг ажылды чорудары күзенчиг. Биске ол ажыл дыка херек. Дайын-чааны көрген хоочуннарывыстың, интернационалчы дайынчыларывыстың чугаазы, өөредии, угаадыы чүден күштүг деп билир бис. Силерниң хөй-ниити деткимчеге идегеп, ынанып турар бис.  
Профессионал угланыышкынныг ажылдарга киржилгеңер улуг. Силерге, ада-чурттуң камгалакчыларынга дөмей болуксааш, дыка хөй оолдар, уруглар өртчүнүң, камгалакчының, полицейжиниң, дайынчының кадет класстарында өөренип турар. Кызылдың президентиниң кадет училищезиниң сургуулдарындан республиканың элитазы үнүп кээринге чигзинмес мен. Бистиң республикавыска шупту-ла шериг эвес, а ниитилелге херек мергежилдиг кадрлар дыка херек. Аныяктарга келир үеже шын угланыышкынны берип, мөзү-бүдүш кижидилгезинде төлептиг ажылды чорударынга үлүг-хууңар турар ужурлуг деп санаар мен» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.  
Тываның Баштыңы ада-чурттуң мурнунга албан-хүлээлгезин күүседиринден аңгыда, хөй-ниити ажылынга шылгараан дараазында кижилерге - Россияның ИХЯ «Улуг-Хем» муниципалдар аразының ажылдакчызы, иштики албанның капитаны Марина Даваага, Хандагайты суурда кызыгаар отрядының ажылдакчызы, прапорщик Вадим Минчээге, Солчур суурда кызыгаар отрядының ажылдакчызы, прапорщик Мерген Кара-Салга, 55-ки аңгы даг-адыгжы бригадазының дайынчылары Буян Сарыгларга, Эрес Ооржакка, Россияның ОБЯ Тываның дилээшкин-камгалал отрядының камгалакчызы Семен Рубцовка, «Дайынчы акы-дуңмалашкы чорук» бүгү-российжи хөй-ниити оргаизациязының Чеди-Хөл кожуунда удуртукчузу Владимир Тюлюшка, афган дайынының хоочуну Махмуд Шадыевке суй белектерни тывыскан.

Возврат к списку