Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн

Тываның Баштыңы федералдыг төлевилелдерге база түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыга шыңгыы хыналданы тургузарын негээн 19.02.2019
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, республика чазаа бо чылын бюджеттер аразының тускай сорулгалыг трансфертерин бээр дугайында дугуржулгалар чарар кампанияны үе-шаанда доосканын, дыңнаткан. Республиканың удуртукчузу ам төлевилел бүрүзүн шыңгыы контрольдаар ажылды тургузарын, ылаңгыя ядыы-түреңги чорукту эвээжедир айтыкчыларже эң онза кичээнгейни углаарын айыткан. 
«2019 чылда чагыгларывысты камгалаарын үезинде доостувус – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Федералдыг чазак-биле барык шупту дугуржулгаларда ат салдынган. Национал төлевилелдер күүселдезинче ниитизи-биле 3,4 млрд. рубльди алыр бис». Республика 3 393,5 млн. рубль ниити түңнүг 36 субсидия база бюджеттер аразының 6 трансфертинче кордаан дугуржулгаларны 14 федералдыг эрге-чагырга органнары-биле чарар турганын Тываның Баштыңы демдеглээн. Ооң чугаазы-биле алырга, амгы үеде 51 дугуржулга чардынган, «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелди боттандырар чүгле чаңгыс дугуржулгага март 1-ге чедир атты салыптар. «Ажылдарны үезинде кылыпкан бис – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Национал төлевилелдер күүселдезин онза контарольга алырын негедим. 
Республика ону боттандырарынга шупту трансферттерниң 54 хуузун алыр, а Президентиниң май Чарлыктары езугаар дугуржулгаларда айыттынган тускай сорулгалыг көргүзүглер үре-түңнелдиң көргүзүглери болур».
 Трансферлерни үлээр негелделер эң шыңгыы дээрзин Тываның Баштыңы демдеглээн. «Чогуур үре-түңнелди бербес болза, акшаны эгидер – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Ындыг деңнелче шуут бадып болбас! Дугуржулгаларда айыттынган тускай сорулгалыг көргүзүглерни чедип алыр дээш, ажылдаар. Ынчангаш төлевилелдер талазы-биле ажылды шыңгыы контрольдаар бис».  
Тываның Баштыңы национал төлевилелдер күүселдезиниң түңнелдерин квартал санында анализтээрин чазактан негээн. «Чазак даргазының оралакчыларының деңнелинге – ай санында, а бичии-ле кылдынмайн турар чүүлдер бар болза, ол талазы-биле доктаамал ажылдаар» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
Республиканың удуртукчузу ядыы-түреңги чорук айтыкчыларынга онза контрольду тургузарын негээн. «Февраль 27-де болуп эртер Күрүне чөвүлелиниң хуралында амыдырал-чуртталганың шынарынга чаңгыс аай көргүзүг – назынның узунун сайгарып чугаалажыр бис. Ынчангаш хамаатыларның орулгалары база ядыы-түреңги чорукту чавызадыр хемчеглер талазы-биле чазактың аңгы хуралын белеткеп, эрттирер даалганы аппаратка берип тур мен» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку