Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн

Тывада губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле алгы-кеш эттээр мастерскаяларны тургузуп эгелээн 18.02.2019
Тываның эрге-чагыргазы алгы-кеш эттээр губернатор төлевилелиниң бирги киржикчилеринге баштайгы хуу мастерскаяны ажыдарынга Сайгарлыкчы чорукту деткиир фонд таварыштыр дузалашкан.
 Фонд дериг-херексел садып алыр чээлини чылда 4,5 хууга берип, а Тываның политехниктиг техникуму бодунуң баазазында алгы болбаазырадыр биче бүдүрүлгени ажыткан. Бо хүнде алгы-кеш болбаазырадыр бүдүрүлгени ажыдар күзелдиг кижилерге станоктарның үш комплектизин саткан.
Январьда алгы эттээр мастер-классты эрттирген соонда, республиканың чурттакчы чону ол төлевилелди сонуургап эгелээнин ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан.
 Яамының организастааны арга-дуржулгалыг мастерлер курстарынга республиканың шупту кожууннарындан 170 ажыг кижи чыылган. Өөредилгени эрткен дугайында сертификаттарны кижи бүрүзү алган.  
Чыраа-Бажы суурдан Аян Лопсан мастер-класс доосту бээрге-ле, дериг-херексел садып алыр чагыгны киирген. Ында 3 машина кирген: алгының бирги болбаазырадылгазы - эттээр болгаш аңгылаар станоктар, төнчүзүнде, хоюглаар барабан бар. 
Шагда-ла алгы-кеш болбаазырадырын бодап турза-даа, дериг-херексел база акша-хөреңги чогундан ону холга сегирип шыдавайн турганын, Аяс чугаалаан. Кажан губернатор төлевилелин дыңнап кааш, боданмайн-даа чедип келген. Бүрүн дериттинген биче комплексти 250 муң рубль түңнүг үш чылдың чээлизи-биле садып алгаш, ону ай санында 7,5 муң рубльга төлеп эгидер дээн негелде, аңаа дыка таарышкан. 
Тывада шак-ла ындыг комплексти Шагаан-Арыг хоорайдан мастер Маадыр Кырлык-Кара шенеп көрген. Дериг-херекселди ажыглап өөрени бээр болза, хүнде 10, а чылда 2 муңдан эвээш алгыны болбаазырадып болурун ол чугаалаан. Бизнести чаа эгелеп турар кижи безин, эң эге чадазында - 12 ай дургузунда чарыгдалын дуглаптар. 
Баштайгы киржикчилерниң соонда, ам чедери берге Мөңгүн-Тайга биле Тере-Хөлден ийи кижи чээли алыр оочурда деп, ТР-ниң Экономика яамызы дыңнаткан. Бай-Тайга, Өвүр, Тес-Хем, Кызыл кожууннардан база Кызыл биле Ак-Довурак хоорайлардан алды кижи Сайгарлыкчы чорук деткиир фондуже баш бурунгаар чагыгларын киирген.  
Тываның Баштыңының Дээди Хуралга Айыткалын 2019 чылда боттандырар дээш, көдээ ажыл-агый чиг эдин, ооң иштинде дүктү болбаазырадыр биче бүдүрүлгелерни тургузар төлевилелди ажылдап кылганын сагындыраал. Суур чонун ажылга хаара тудуп, сумунуң экономиктиг хөгжүлдезин шапкынчыдары – ооң сорулгазы.

Возврат к списку