Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган

Тывада 2019 чылда 5,5 муң хире кижи күш-ажыл керээлерни чарган 29.01.2019
Тываның Күш-ажыл болгаш яамызы база ооң иштинде ведомстволар 2018 чылдың ажылын түңнеп, келир чылда ажыл планнарын коллегия хуралынга көрген.  
ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак, ТР-ниң Дээди Хуралының даргазының оралакчызы Ирина Самойленко, Тываның күрүнениң күш-ажыл инспекциязының удуртукчузу Эдуард Доржу, хөй-ниитиниң хоочуннары болгаш төлээлери ооң ажылынга киришкен.  
Тывада ажылче хаара туттунган кижилерниң саны элээн өскен. 2017 чылдың ноябрьга деңнээрге, 2018 чылдың ол-ла үезинде 10 муң кижи хөй, азы 118,1 муң кижи болган. Күш-ажылчы хамаарылгаларны ажык-чарлыг болдурар дугайында чурттакчы чонга тайылбыр ажылын калбаа-биле чорутканы, ол көргүзүгге салдарлыг болган. 
Чыл дургузунда 5,4 муң кижи күш-ажылын албан езузу-биле долдурткан. 2017 чылга деңнээрге 13,2 хуу хөй. Каа-Хем, Тожу, Кызыл, Чеди-Хөл, Тере-Хөл, Мөңгүн-Тайга, Бии-Хем, Барыын-Хемчик, Чаа-Хөл, Сүт-Хөл кожууннар, Ак-Довурак база Кызыл хоорайлар мониторинг түңнели-биле мурнуку черже үнген. Ол муниципалдыг тургузуглар чыл планын 100 база оон-даа хөй хууга күүсеткен.  
2018 чылда, 15 муң ажыг хамаатылар ажыл дилеп, чурттакчы чонну ажылга хаара тудар төптерге четкен. 11,2 муң хире кижини доктаамал, түр үениң база сезоннуг ажылдарга хаара тудуп, 2017 чылдың көргүзүүн 5 хуу экижиткен. А 4,2 муң кижини доктаамал ажылдарже киирген. 600 хире ажыл чок хамаатыларны тодаргай ажылчын олуттар-биле хандырар дээш, хереглелдиг мергежилдерге өөреткен. Ынчангаш 2018 чылдың ноябрь түңнелдери-биле, азы 2017 чылда 22,6 муң кижи турганындан, ажыл чок хамаатыларның саны 39,8 хуу кызырлып, 13,6 кижи болган. Россия Федерациязының субъектилеринде ажыл чоктарның ниити деңнелиниң рейтингизинде, Тыва 2018 чылдың ноябрьныы-биле 84-кү черден 79-ку черже көдүрүлген. 
2018 чылда, Тываның 60 муң хире хамаатылары, ниитизи-биле 738, 2 млн рубль түңнүг социал деткимчениң (азы чиигелдениң) аңгы-аңгы хевирлерин алган. Эрткен чылга деңнээрге, деткимче алыкчыларының саны 6,4 муң кижиге көвүдээн. 
Акша орулгаларын тургузар кол дөс күш-ажыл төлевири (чурттакчы чоннуң акша орулгазының 40 ажыг хуузу) база социал төлевирлер (29-33 хуузу) болур. Тывада чурттакчы чоннуң акша орулгалары кижи санынга ортумаа-биле 12558,2 рубль, 2017 чылдың ол-ла үезинге деңнээрге, 11 хуу эвээш. 
2018 чылда яамының мурнады боттандырар угланыышкыны «Чаагай чорукче базымнар» төлевилелди боттандырары болган. Амыдырап чурттаарының кудуку хемчээлинден эвээш орулгалыг кижилерниң үлүүн кызырары – кол сорулга. Нормативтиг-эрге-хоойлу баазазын сайзыраңгайжыдар, эвээш хандырылгалыг өг-бүлелер учедун чурумчудар, чурттакчы чонну ажылга хаара тударын хоойлу езугаар болдуруп база орулгаларын көвүдедир, социал деткимче хемчеглерин адрестиг бээр, ачы-буян шимчээшкинин хөгжүдер ажылдар чоруттунганын сагындыраал. 2018 чылда Тыва Республиканың Күш-ажыл болгаш социал политика яамызының кылып чоруткан ажылдарының түңнелдерин коллегия база чалаттырган киржикчилер ортумак деп үнелээн.  
едомствонуң келир чылда ажылдарының кол угланыышкынын Тыва Республиканың Баштыңының Айыткалынга база "Демография" национал төлевилелге киржилгеге даянып тургускан.

Возврат к списку