Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы алгы-кеш эттээр болгаш дүк болбаазырадыр биче цехтер тудар талазы-биле бизнес-төлевилелдерни марттың 1-ге чедир хүлээр 17.01.2019
Тываның Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы Тыва Республиканың девискээринге алгы-кеш эттээр болгаш дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын кылыр биче цехтерни тудар бизнес-төлевилелдерни хүлээп эгелээн. 
Тыва Республиканың Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондудан алгы-кеш эттээр биче цехти тударынга кады акшаландырыышкынны салыры көрдүнген. База ол ышкаш Тыва Республиканың арат бизнезин база көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер фондудан дүктүң баштайгы болбаазырадылгазын чорудар цехти ажыдарда кады акшаландырар.  
Регион төлевилелиниң киржикчилеринге дараазында негелделерни тургускан:  
- алгы-кеш эттээр, дүк болбаазырадыр биче сайгарлыкчы чорукту хөгжүдүп сайзырадыр изиг күзелдиг болуру; 
- катап сайгарлыкчы кылдыр бүрүткедип алганнар (стартаптар) бодунга садып алыр алгы-кеш эттээр дериг-херекселдериниң өртээниң 10 хуузундан эвээш эвес акша-хөреңгилиг болуру; 
- дүк болбаазырадыр талазы-биле төлевилелдиң акшаландырыышкыны хуваалдалыг; мөөрей киржикчизи акшаландырыышкынның 20 хуузун боду хандырар ужурлуг, а субсидиядан акшаландырары 80 хуудан эвээш эвес болур; 
- ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузунуң чээлиге берген хөреңгизин эгидип бээрин хандырар (төлевилел киирип, саналдаан кижи бүрүзүнүң байдалын аңгы сайгарып көөр); 
- техниканы тургузуп эптеп болур, суг-биле хандырылгалыг, девискээринде кудуктуг оран-савалыг болур, бүдүрүлге даштында боктарны баш бурунгаар аштап-арыглап, үндүр сөөртүр хемчеглерни алыр.
Чагыгларны 2019 чылдың январь 19-тан март 1-ге чедир хүлээр. 
Дараазында адресте чагыгларны хүлээп турар: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, 2 а, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы, 301 өрээл. Харылзажыр телефоннары: ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы: (394-22) 5-62-85; ТР-ниң Сайгарлыкчы чорукту деткиир фондузу: 8-800-350-62-01, 8(394-22) 3-62-02.

Возврат к списку