Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан

Тываның Баштыңы «Фермер» УАЗ-тың дүлгүүрлерин мурнакчы кожууннарга тывыскан 21.01.2019
Тес-Хем, Чөөн-Хемчик, Улуг-Хем, Таңды база Өвүр кожууннарже чап-чаа УАЗ-фермер автомашиналар үнүпкен. 
Кожуун чагыргаларында көдээ ажыл-агый эргелелдериниң ажылынга оларны ажыглаар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол машиналарның дүлгүүрлерин тыпсып тура, 2018 чылда ажылының түңнели-биле шылгараан эргелелдер транспорт аймаан алганын тайылбырлаан.  
«Эргелелдерниң специалистери – кожууннуң ажыл-агыйларында кол кижилер. Совхоз директору ышкаш. Малчын турлагларны, мал чеми белеткээр бригад бүрүзүн кезип, арат ажыл-агыйларда кижилерге дузалажып, бүгү байдалдың судалын тудуп алган, билип турарлар. Бир кижиге эмчи, өскезинге мал эмчизи, үшкүзүнүң техниказы үрелген – слесарь херек, дөрткүзүнүң малы читкен - участок шагдаазы херек. Сайзыралдан ыракта, боттары боттарын хандырттынган малчын кижиниң ажыл-ижи чай-ла чок. Ынчангаш «Фермер» ышкаш ажылчын аът көдээ ажыл-агый эргелелдеринге дыка тааржыр. А оларны чараш карактар дээш эвес, а тодаргай ачы-хавыяазы дээш тывыстывыс. Тес-Хемге – «Кыштаг» төлевилелде чедиишкиннери дээш. Чөөн-Хемчик улуг үүлени бүдүрген – бүдүрүкчү кошкарларның Тывада бирги коданын чыып тургускан. Улуг-хемчилер биле өвүржүлер – мал чеми белеткээринге тергиидээннер. А Таңды - тарааның рекордтуг дүжүдүн алганнар. Байыр чедирип тур мен! Силерниң ажылчын холдарыңарда «Фермерлеривис» чүгле ажыл-херек аайы-биле ажыглаттынып, силер ышкаш ишчилерге улуг дузазын көргүзүп чорзун». 
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Фермер» УАЗ-тың рулюнуң артынга олурупкаш, элээн халдып, машинаның чоруун боду хынаан.

Возврат к списку