Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында

Тыва: 2019 чылдың январь пенсияларын үлээриниң дугайында 28.12.2018
Почта харылзаазының салбыры таварыштыр 2019 чылдың январь дээш пенсияны үлээрде, почта салбырының ажылдаарын тургускан график-биле чорудар. 
Кызылга 2019 чылдың январь 3-тен, республиканың өске хоорайларынга база кожууннарынга - январь 4-тен. 
Январь 7 – почта харылзаазының шупту салбырларында дыштаныр хүн. Арткан хүннерде – почта салбырлары тургустунган чуруму-биле ажылдаар. Январь 7-ниң пенсиязын почта салбыры дараазында ажыл хүнүнде бээр. 
Чээли албан черлери айның 10-25 хүннеринде төлевирлерни чорудар. Ай санында пенсиязын 10 биле 11-де алыр кижилер 2019 чылдың январь пенсиязын 2018 чылдың декабрь 29-та ап болур.  
Ажылдавайн турар пенсионерлерниң камгаладылга пенсиязы январьның 1-ден өзер. Инфляция деңнелинден элээн бедик, азы 7,05 хууга эде санаашкынны кылыр. 
Бистиң республиканың учедунда 83 муң пенсия алыкчылары бар, оларның 63184-ү камгаладылга пенсиязын ап турар. Оларның аразында 49 муң ажылдавайн турар пенсионерлерге камгаладылга пенсиязының төлевиринге 2019 чылдың январь 1-ден 7,05 хуу индексацияны кылыр. Республикада камгаладылга пенсиязының ортумак хемчээли – 13374,43 рубльдан камгаладылга пенсиязын эде санаан соонда, ол 942 рубльге өзер.  
Ап турар пенсиязының хемчээлинден пенсионер бүрүзүнге немелдениң түңү аңгы болур. Бир эвес пенсиязы ортумак пенсиядан хөй болза, немелде хөй, а куду болза, ол эвээш болур. Бир эвес пенсияңар кайы хире өзүп келирин билип алыксап турар болзуңарза, бодуңарның камгаладылга пенсияңарның хемчээлин 7,05 хууга көвүдедиптиңер.  
15 муң ажыг пенсионер ажылдап турар, олар индексация чок пенсияны алырлар. Ажылдап турар пенсионерлер ажылдавайн баар болза, ынчан оларның пенсиязынга эрттипкен шупту индекстерин каткан камгаладылга пенсиязын ап эгелээр. 
2019 чылдың апрель 1-де социал пенсиялар өзер ужурлуг. 
Чаа чылдан эгелеп көдээ черде чурттап турар муң ажыг пенсионерлерниң пенсиязы өзер. 
Көдээ черде чурттап, ажылдавайн турар база көдээ ажыл-агыйында 30 чылдан эвээш эвес стажтыг кижилерниң назылап кыраанының камгаладылга пенсиязы база инвалид болганының доктааткан пенсиязы 25 хуу өзер. 2019 чылдың январь 1-ден доктааткан төлевирниң ниити тургускан хемчээли - 5334 рубль 19 копеек болур.Үжен чыл стажтыг көдээ пенсионерлерге немелдениң түңү 1333 рубль 33 копеекке дең. Россияның Пенсия фондузунуң бистиң республикада салбырының дыңнадыы-биле, көдээ черлерде доктаамал чурттап турар бир муң ажыг кижи пенсиязынга ол немелдени алыр. Бир эвес көдээден өскээр көжүп чоруптар болза, назылап кыраанының камгаладылга пенсиязынга доктааткан төлевирни 25 хуу өзүлде чокка эде санаар.  
Ол 30 чыл стажты мал база чер ажылынга ажылдап чорааны дээш санаарын билзе чогуур. 
2019 чылдың январь 1-ден назылап кыраанының камгаладылга пенсиязынга база инвалид болганының камгаладылга пенсиязынга доктааткан төлевирниң хемчээлин эде санаарда, төлевир херээнде чугула медээлер бар болза, пенсионерниң билдиришкини чокка чорудар.  
Мону билип алыңар! Пенсионер кижи эде санаашкынга херек немелде документилерни кайы-даа үеде эккеп болур эргелиг. 
Бир эвес пенсионер эде санаашкынны кылып бээрин дилээн бижикти 2019 чылдың январь 1-ден декабрь 31-ге чедир киирген болза, 2019 чылдың январь 1-ден тура эде санаашкынны чорудар.
Россияның Пенсия фондузунуң Тыва Республикада салбырының «изиг шугумундан: 8(39422)9-60-60, 9-61-41, 9-61-42 сонуургаан айтырыгларыңарга харыыларны ап болур силер.

Возврат к списку