Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан

Тывада боттарының техниказын хандырар төптү тударын БелАЗ биле Гомсельмаш планнаан 30.11.2018
Тываның Чазаа биле Россияда аар болгаш тускай техниканың улуг белорус бүдүрүлгелерин төлээлээн компаниялар – БелАЗ биле Гомсельмаш кады ажылдажылга дугуржулгазынга атты салыр. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол база Кызылда келген Красноярскда Беларусь Республиканың Элчин чериниң салбыр удуртукчузу Виктор Щетько база «Красноярск-БелАЗСервис» биле «Гомсельмаш-Сибирь» компанияның менеджерлери-биле ужуражылга үезинде, ындыг дугуржулга чедип алдынган.  
Шолбан Кара-оол техниктиг сервис төптери кылдыр Тывага боттарының туружун быжыглаар дээн акы-дунмалышкы чурттан аалчыларга байырны чедирген. Идегелдиг болгаш шынарлыг белорус техникага республика ССРЭ үезинден-не бүзүрээн деп, ол демдеглээн. Хөй тонна чүък чүдүрер БелАЗтар хөмүр-даш болгаш даг-дүгүнүң карьерлеринге ажылдап, а совхозтарга белорус тракторлар болгаш комбайннар колдаан турган. Дыка хөй араттар 70 чылдарның машиналарын катап септеп, оларын барыын чүк азы кыдат техника-биле солуур деп бодал безин чок. 
Бөгүн безин Тыва Белоруссияга бүдүрген машиналарны садып ап турар. Чүгле 2018 чылда лизинг-биле Гомсельмаштан «Палессе» деп 6 комбайнны садып алган. Бир эвес регионга оларның артык кезектерин садар складтарны тудуп, мергежилдиг специалистерлиг техниктиг хандырылга төптерин ажыдыптар болза, кижилер белорус техниканы күзелдии-биле садып алырынга республика баштыңы бүзүрелдиг. Амгы үеде Тываның Белоруська бүдүрген машиналар парыгында 100 хире БелАЗ карьер самосвалдары бар, ынчап кээрге сервис төп бодун бүрүнү-биле шынзыдыптар.  
Кызыл биле Минскини 5 муң ажыг километр аңгылап-даа турар болза, сырый кады ажылдажылгага чүү-даа шаптык болбазын Виктор Щетько Тываның Баштыңынга чугаалаан. Белорус машина бүдүрүкчүлери Красноярск крайда быжыы-биле турумчуй берген, эрткен чылдан Хакасияны шиңгээдип эгелээн. БелАЗ Усть-Абаканда техниктиг хандырылга төвүн тударынга 100 ажыг млн. рубльди салган. Бөгүн төптүң ажылын 60 кижи хандырып турар.
 «Беловежье дугуржулгазының соонда буураан Совет Эвилелиниң, бистиң чиде берген чуртувуска бактаап турган республикалар, кажан-бир ол харылзаазын катап черле турзуптарынга кезээде бүзүреп чораан мен. Ынчангаш бөгүн акы-дуңма Белорусьтан аалчыларны – белорус элчин чериниң краснояржы салбырының баштыңы Виктор Владимирович Щетько биле белорус машина тудуг компанияларын төлээлээн ат-сураглыг брендилер, көдээ ажыл-агый техниказының улуг дээн бүдүрүлгелери, БелаАЗ биле Гомель сельмаштың топ-менеджерин хүлээп алыр болганымга, канчаар-даа аажок өөрүдүм. Тываның дагларынга чедир белорус бизнес чедип келген болганда, дең эргелиг болгаш хостуг эвилелчи, элээн быжыг дөске үндезилеттинген «ссрэжи» акы-дуңмалышкы чорук катап тургустунуп келиринге чигзиниг турбас. Кады ажылдаар дугайында дугуржулгага атты салырын чугаалаштывыс, удавас Тывага көдээ ажыл-агый машиналарын хандырар болгаш техниктиг хыналда төвүн кады тургузар болдувус. Совет үеден бээр эң бүзүрелдиг эт – белорус техника бисте бар, а ооң сервизи чок, ынчангаш артык кезектерни дилээр азы чагыдар апаар. Бистиң бүдүрүлгелеривистиң база сайгаралыкчыларывыстың машиналарынга херек чүүлдерни дорт эккээрин кызыдар бис. Белорус бүдүрүкчүлер чүгле аар тускай техника биле тракторларны эвес, а күрүне субсидияларынче кирип турар сураглыг МАЗ-тарны база автобустарны биске сүмелээн» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку