Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан

Тываның Баштыңы телефоннар база смартфоннар оорлаарының уржуктарын тайылбырлаар ажылды өөредилге яамызынга дааскан 28.11.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол телефоннар база смартфоннар оорлаарының багай уржуун өөреникчилерге болгаш студентилерге тайылбырлаарын республиканың өөредилге албан черлериниң директорлары болгаш башкыларынга онааган.  
Тывада бөгүнде бүрүткеттинген эт-хөреңги оорлаанының барык чартыы ындыг оор чорукка хамааржыр, а ооң уржуктары кандыг салдарлыг болурун аныяктар билбес деп, республика удуртукчузу чугаалаан.  
«Телефон оорлаары – уругларның опчок чоруу эвес, а аар кем-херек-тир деп, уругларывыска тода болгаш билдингир кылдыр тайылбырлаар ужурлуг бис. Амгы үеде телефоннар болгаш смартфоннар өртээ 10 муң рубльдан эвээш эвес, ынчап кээрге ону оорлаар болза, хоойлу-биле чеди чылда хосталгазын казыттырып болур» – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Амгы үеде ындыг кем-херектерни дыка дораан илередиптер, оорлаттынган телефон кайда чоруп турарын техниктиг аргалар-биле дораан тыптар апарган деп, республика баштыңы чугаалаан. 
«Аныяк кижи ындыг кем-херекти кылгаш, амыдарылда эки чүве чедип алыр дыка хөй аргаларын чидириптерин аныяктарга угаадыр херек – деп, Шолбан Кара-оол айыткан. – Үүлгедиг соонда, дээди эртем-билиг чедип алыры, ажыл-агыйга депшиири болдунмас, шериг албанынче, корум-чурум камгалаар органнарже база күрүне структураларынче кирдинмес. Класс удуртукчу башкылары база педагогтар ооң дугайында уругларга тайылбаар ужурлуг». 
Тываның Баштыңының бодалы-биле алырга, телефоннар болгаш смартфоннар оорлаанының уржуктарын тайылбырлаар кампанияны кожуун чагыргалары, сумулар баштыңнары, школа директорлары болгаш башкылар контрольга алыр. Республикада өнчү кем-херектериниң 48 хуузу ындыг кем-херек үүлгедиглеринге хамааржыр. 
Эрткен неделяда, кем-херек үүлгедиишкиннери-биле демиселге тураскааткан республика конференциязында, Иштики херектер яамызы кем-херектерниң саны ниитизи-биле эвээжээнин айыткан, ынчангаш Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол тайылбыр ажылын күштелдирер болза, ол эки түңнелдерни бээринге бүзүрелдиг. «Мен бодаарымга, ында чиге харылзаа бар, ол дыка эки көргүзүг – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Кем-херек үүлгедиишкининге, чажыт арага садыглаашкынынга, ылаңгыя назы четпээннер ортузунда корум-чурум үрээшкиннеринге удур чаңгыс фронт-биле туржур дээн ниитилелдиң негелдези бар бооп турар. Конференцияның түңнелдерин шинчилеп, кошпушаан, оон Тываның сагыш-сеткил хөгжүлде-сайзыралының концепциязы апаар стратегтиг документини ажылдап кылыр».

Возврат к списку