Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулалдың киржикчилери Чоннуң чаңгыс демниң хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген

Күрүне шаңналдарын тыпсыр езулалдың киржикчилери Чоннуң чаңгыс демниң хүнү-биле Тываның чурттакчыларынга байыр чедирген 07.11.2018
Светлана Сыргашева, Сосновка ортумак школазының даштыкы дыл башкызы, «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи:  
- Хүндүлүг Шолбан Валерьевич, Каң-оол Тимурович! Бөгүн бо байырлалда киржип турарымга, канчаар-даа аажок, чоргаарланып тур мен. Сосновка школазынга 38 чыл иштинде ажылдаан башкы ажылымга бедик үнелелди бергени дээш, өөрүп четтирдим. Бо, 2018 чылда, ындыг бедик атка төлептиг болганымга өөрүп тур мен. Чоокта чаа бистиң Сосновка школазы мугур 100 харлаан. Төрээн школавыска бистиң школаның доозукчузу, бистиң чаңгыс чер-чуртуувус, тыва кавалерийжи полктуң 4-кү эскадронунуң пулемлетчиги – Оюн Туметей Доктугуевичиниң адын тывыскан. Бодум Даг-Алтайдан мен. Институт соонда Тывага келгеш, бо черни чуртсунуп, биче төрээн черим дээр апарган мен. Маңаа ажы-төлүм төрүттүнген, уйнуктарым мында өөренип турар. Чонувустуң чаңгыс деминиң, патриотчу чоруунуң болгаш эп-сеткил каттыштырылгазының хүнү-биле байыр чедирип тур мен!  
Татьяна Шевчук, Совет Эвилелиниң Маадыры Н.Н. Макаренко аттыг 15 дугаар лицейниң эге класстар башкызы, «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи: 
- Мээң күш-ажылымга бедик үнелелди бергени дээш, шуптуңарга четтиргеним илереттим. Өөредилге адырында 37 чыл ажылдап турар мен, ооң 36 чылын – Кызылдың 15 дугаарлыг төрээн лицейимде. Чоннарның найыралының болгаш деминиң хүнү-биле байыр чедирип тур мен! Төрээн чуртту дээш, чүгле бөгүнде эвес, а кезээде чоргаарланып чорууруңарны күзедим. Республиканың чону эп-найыралдыг болуп, интернационалчы өг-бүлелер көвүдезин. Кадыкшылды, аас-кежикти, чаагай чорукту, даартагы хүнге бүзүрелди күзедим. Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле! 
Дугар-оол Хертек, күш ажылдың хоочуну, «Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи:
 - Мээң күш-ажылымга мындыг бедик үнелелди бергенинге чоргаарланып тур мен. Кадык камгалалынга, муниципалдыг албанга база чазакка 45 чыл ажыг үениң иштинде ажылдадым. Эш-өөрүм, үе-чергем-биле кады мурнувуска салган даалгаларны күүсеткен бис. Чоннуң демнежилгезиниң хүнү-биле байыр чедирип тур мен! Кадык болуңар! 
Юрий Тас-оол, ТР-ниң Баштыңының Администрациязының база ТР-ниң Чазак Аппарадының департамент начальниги, «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи:  
- Улуг байырлал – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер! Бо залда чыглып келген кижилер республикада чаңгыс демнежилгениң хүнүнге дорт хамаарылгалыг боор. Мээң бодалым-биле, Тывада бистиң хамааты чөпшээрежилгевистиң эгезин салган Шолбан Валерьевич Кара-оолдуң командазында кирип турарымга өөрүп чоруур мен. Бо шаңналды алыры, меңээ улуг алдар. Бо чылдар иштинде мээң-биле кады ажылдаан кижилерниң үлүү мында улуг деп санаар мен. Мээң коллегаларым, силер чок турган болза, профессионал талазындан алырга, мен-даа, бо шаңнал-даа турбас боор. Четтирдим!  
Нина Серенот, күш-ажылдың хоочуну, Тыва Республиканың "Шылгараңгай күш-ажылы дээш" медальдың эдилекчизи: 
- Бо онзагай хүнде – Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде шаңналды алганымга өөрүп, чоргаарланып тур мен. Шолбан Валерьевич, Каң-оол Тимурович, улуу-биле четтирдим! Мээң кандидатурамны идип үндүргени дээш, Культура яамызынга, Чогаалчылар эвилелинге, Национал театрның коллективинге четтирдим. Сагыш-сеткилим көдүрлүп тур. Чырыткылыг байырлал-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен!  
Владимир Щербак, күш-ажылдың хоочуну, Тыва Республиканың "Шылгараңгай күш-ажылы дээш" медальдың эдилекчизи:
 - Республика Чазаанга, Силерге, Шолбан Валерьевичиге сеткилимден четтиргеним илереттим. Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде шаңналды алганым, онзагай. Бо байырлалды Россияның хөй националдыг шупту чоннары демдеглеп эрттирип турар. Республика Чазааның ажылын онзалап демдеглекседим. Сөөлгү чылдарда дыка хөй эки чүүлдер кылдынган – бажыңнар, оруктар, школалар, садтар туттунуп турар. Сөөлгү дөрт чылда, республика чазааның деткимчези-биле, бистиң Сарыг-Септе кайгамчык спорт комплекизин, уруглар садын, культура бажыңын туткан. Четтирдивис!  
Фарид Мухаметгареев, күш-ажылдың хоочуну, Тыва Республиканың "Шылгараңгай күш-ажылы дээш" медальдың эдилекчизи (видеохарылзаа-биле): 
- Мени утпайн, демдеглеп чорууруңар дээш, улуу-биле четтирдим. Аарыксай берген болгаш, шаңналымны бажыңда алдым. Тывага 1951 чылда келген мен. Аңгы-аңгы школаларга ажылдадым. Хүндүлүг дыштанылгаже үнер мурнунда, сөөлгү 22 чылды республиканың өскүс болгаш ада-иези чок арткан уругларның школа-интернадынга тураскааттым. Школа-интернатты ажаанзырап чорууруңар дээш, четтирдим Шолбан Валерьевич. Полковник эргени алганыңар-биле, байыр чедирип тур мен. Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде чыглып келген кижилерге байырым чедирип көрейн. Аас-кежиктиг болуңар!  
Чинагийн Галсан, чогаалчы, Тыва Республика ордениниң эдилекчизи: 
- Хүндүлүг эштер! Сагыш-сеткилимни илередир сөстер тыппас-тыр мен. Чаңгыс демивисти кадагалап арттырып алырывыс кончуг чугула. Шуптуңарга байыр чедирип тур мен! Курай-курай-курай"

Возврат к списку