Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2018 чылдың 9 айында Тываның даштыкы садыг саарылгазы 7 катап өскен

2018 чылдың 9 айында Тываның даштыкы садыг саарылгазы 7 катап өскен 26.10.2018
"Азимут - Эне-Сай" аалчылар бажыңының конференц-залынга эрткен ужуражылга үезинде, Тыва Каайлының 2018 чылдың 9 айында албан-ажылының түңнелдерин база республиканың бизнес-ниитилежилгелери, эрге-чагырганың муниципалдыг органнары-биле кады ажылдаарының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан.  
Россия барааннарны киир сөөртүрүнге көөрде, үндүр садарының ниити хемчээлин улгаттырганындан, каайлы албаннарының экономиктиг ролю улгатканы демдеглеттинген. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байыр чедиргеш, каайлы ажылдакчыларының күжениишкинниг ажылының ачызында республикада инвестиция климады экижип, даштыкы садыг саарылгазы өскенин демдеглээн. 
"Профессионал байырлалдар хүнүнде бот-боттарывысты дыңнажып, шактарны деңнеп, кады кылыр ажылдарывысты демдеглеп алыр чаагай чаңчылывыс бар. Хөй-ниити аңаа албан киржир. Бөгүн, каайлы албанының тургустунганындан бээр 365 чыл болганын уткуштур, сайгарлыкчылар ниитилежилгези-биле кады байырны чедирдим. Тыва Каайлының сөөлгү чылдарда бурунгаар чүткүлүн демдеглээр апаар. Эрткен чылдың бо үезинге деңнээрге, 2018 чылдың 9 айында, Тыва даштыкы садыг саарылгазын 7 катап улгаттырган. Бистиң каайлы пунктуларывыс таварты чүък саарылгазы 33 хуу өскен. Ажыл-агыйжы чоруу дээш коллективке база удуртукчузу Игорь Михайлович Качеевке четтиргеним илереттим.
 Ооң-биле чергелештир корум-чурум хажыдыышкыннарының саны көвүдээн, 400 ажыг херекти оттурган. Ынчап кээрге, хамаатыларга тайылбыр ажылдары четпейн турар-дыр. Ону анализтээр бис. Каайлы ажылдакчылары аңаа удур идегелдиг моондакты хандырар, ындыг болзажок ажыл-агыйжы кады ажылдажылгага кызыгаар шаптараазынны тургуспазын дээш, ажылдарны кылыр апаар. Тыва, кызыгаар регион болганда, ооң ажыын ажыглап, регионнар болгаш чурттар аразында кады ажылдажылганы хөгжүдер ужурлуг. Чаа рыноктарже үнери – боттуг экономика, орулгалар, чонну ажылга хаара тудары-дыр. "Хандагайты" эрттирилге пунктузун хөй талалыг болдурар дээш, бодум таламдан бүгү-ле чүвени кылыр мен. Ооң ажылы чонга ажыктыг болзун дээш, ажыл чурумун эде көөрүн дугуржуп алдым» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның ФАА директору Александр Бортников-биле ужурашкаш, «Хандагайты» каайлы пунктузунуң ажыл-чорудулгазын хөй талалыг болдурар айтырыгны бо чоокку үеде шиитпирлеп көөрүн дугурушкан. «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразында ассоциацияның чоокта болуп эрткен хуралында кызыгаарлар аразының кады ажылдажылгазын алызында сайзырадырын база чугаалашкан.
Тыва Каайлының начальниги Игорь Качеев, тус черниң эрттирилге пунктуларын Красноярск крайдан, Кемерово облазындан юридиктиг черлер - сайгарлыкчылар идепкейлиг ажыглап турарын демдеглээн. Ынчангаш каайлы пунктуларын хөгжүдери, ооң инфраструктуразын экижидери, мурнады боттандырар айтырыгларга хамааржыр. 
2018 чылдың 9 айларында ниитизи-биле 4,3 млн. америк долларга даштыкы садыг саарылга операцияларын чоруткан. Эрткен чылдың ол-ла үезинде ол көргүзүг 588,3 муң доллар турган. Экспорт - 27 катап, а импорт – үш катап өскен. 
Тываның каайлы чери 1992 чылда үндезилеттинген. Ооң составында 4: Кызылда, "Хандагайты", "Цаган-Толгой" база "Шара-Суур" каайлы постулары кирип турар. Эрттирилге пунктуларының ажылдакчылары-биле кады коллективте 130 кижи бар. Каайлы чериниң кадрлар политиказының өзек угланыышкыннарының бирээзи - аныяк специалистерни ажылче хаара тудары. Россияның Каайлы академиязының 27 доозукчулары, өске-даа дээди өөредилге черлеринге «Каайлы херээ» мергежилдиг дооскан 4 кижи бөгүнде, албанның аңгы-аңгы кезектеринде ажылдап турар.

Возврат к списку