Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Сибирь дугуржулгазы» Кыдатче транспорт коридорун тургузарын саналдаан

«Сибирь дугуржулгазы» Кыдатче транспорт коридорун тургузарын саналдаан 25.10.2018
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели (МАСС) Тыва таварты, Кыдаттың Урумчиже Красноярскиден кызыгаарлар аразының автомобиль транспортунуң коридорун тудуп, «Хандагайты» автомобиль эрттирилге пунктузун чаагайжыдар айтырыгларны деткээн. 
МАСС даргазы, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң дыңнатканы-биле алырга, Сибирь федералдыг округдуң кызыгаар чоогунуң пунктуларында административтиг шаптараазыннарны ап кааптары-биле холбашкан шупту эгелекчи саналдарны «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелче киирер кылдыр, Россияның Үлетпүр-садыг, Көдээ ажыл-агый, Траспорт яамыларынче дамчыдар.  
«Сөөлгү чылдарда кызыгаар чоогунуң садыглаашкынын калбартыр дугайында эвээш эвес дугуржулгаларны чарган-даа болза, кызыгаар чоогунуң ажыл чурумун доктааткан 2001 чылдың документилери амдыгаа дээр кол болуп артпышаан. Россия биле Моолдуң аразында виза чок чурумну кииргени, ийи чурттуң аразында пассажирлер аргыштырылгазын 4 катап көвүдеткен, а бир эвес, «Енисей бриллиантызы» деп адаарывыс «Хандагайты» кызыгаар пунктузунда административтиг шаптараазыннарны ап кааптар болза, бараан саарылгазы 2-2,5 катап улгадыр» – деп, Тываның Чазааның Даргазының оралакчызы Александр Брокерт МАСС Чөвүлелинде чугаалаан.  
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциация чөвүлели «Енисей» Р-257 федералдыг орукту чогуур байдалче киирип, орук чоогунуң ачы-дуза объектилерин тудуп, кызыгаарлар аразының автомобиль транспорт коридорун тудар «Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагайты – Улангом (Моолдуң Увсанур аймак) – Ховд (Моолдуң Ховд аймак) – Урумчи (Кыдаттың Синьцзян-Уйгур автономнуг можу)» төлевилелди белеткээрин сүмелээн. «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының «Кызыгаарлар аразында коридорнуң Сибирь экспорт-угланыышкынын сайзырадыры» регионнар аразының программазынче ол саналдарның шуптузун киирер.  
Күрүнениң хыналда органнарының кызыгаар пунктуларының дериг-херекселинге болгаш техниктиг чепсеглээшкининге негелделерни шеглээринден аңгыда, Сибирь Федералдыг округда Россия Федерациязының күрүне кызыгаарын эртер эрттирилге пунктуларынга мал болгаш үнүш, ус-тывыш продукцияларын даштыкыже үндүр садарынга санитарлыг хыналда кылыр чогуур инфраструктураны тударын Тыва саналдаан. 
«Красноярскидан сайгарлыкчы Даг-Алтайда «Ташанта» российжи-моол контроль-эрттирилге пунтузунга чедир 1727 км, а Кяхтага чедир– 2710 км орукту эртер. Бир эвес күрүне кызыгаарында «Хандагайты» пунктузунга мөөңнеп-хандырар азы мөөңнеп-үлээр төптү тудуптар болза, краснояржылар орукка чоруурун 600 ажыг километрге кызырып алыр аргалыг апаар» – деп, регионнар аразының ассоциация даргазы, Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Тываның Баштыңы транспорт-логистика системазын хөгжүдер айтырыгларның чугулазын эксперттер-даа, регионнарның удуртукчулары-даа демдеглээнин айыткан. Делегей рыногунче, ылаңгыя Азия-Оожум океан регионунуң чурттарынче алызында «экспорттаарынга» Сибирь регионнарының иштики курлавырын ажыдар чугула байдалдар – демир-оруктар, автомагистральдар, авиа-аргыжылга дыка херегин бодалдар дүүшпейн-даа баар болза, шупту билип турар. Ынчангаш «Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязы чаңгыс сонуургалдарны болгаш шиитпирлерни шимчедиринге күчүлүг күш апаар. Амгы үеде Сибирьниң бүгү-российжи экспортта үлүү чүгле 9 хуу хире.
«Сибирь дугуржулгазы» регионнар аразының ассоциациязының чөвүлел хуралы элээн чымыштыг, харын-даа «изиг» болду. Сибирьжи аажы-чаң ындыг. Сибирьниң регион бүрүзү боттары онзагайлыг, ажыктыг чүүлдерлиг: индустриалдыг Красноярск край, шахтержу Кузбасс, аъштыг-чемниг Алтай, аграр-үлетпүрлүг Омск, эртем-технологтуг Новосибирск биле Томск, эко-оазистер Тыва биле Хакасия, кайгамчыктыг Байкал регионнары. Сибирь деп алдарлыг атты эдилеп чоруур улуг регионувустуң күжү болгаш байлаа – бистиң хөй янзылыывыста. Ынчангаш бөгүн «Сибирь дугуржулгазында» Тываны даргалап чоруур кижиниң бирги база кол бодалы – регионнар аразының каттыжыышкыны база инфраструктура демнежилгези-биле регионнарывыстың арга-шыдалдарын кезээде немеп база «чедир тударында» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку