Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн

Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир дээн Тываның күжениишкиннерин демдеглээн 25.10.2018
Новосибирскиге Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол РФ-тиң Айыыл чок чорук чөвүлелиниң секретары Николай Патрушев биле Президентиниң СФО-да бүрүн эргелиг төлээзи Сергей Меняйлонуң киришкени каттышкан хуралга олурушкан. Ону Россия Федерациязының Президентизиниң даалгазы-биле организастап эрттирген.
 "Мындыг хевирлиг хуралдар элээн ажыктыг деп санаар мен. 2018 чылда округда кем-херек үүлгедиишкининиң деңнелиниң чавызааны - чедип алган үре-түңнелдиң көскү чижээ-дир. Тыва Республика бүрүткеттинген кем-херектер санын эвээжеткени-биле округда бирги черни ээлээн» - деп, Сергей Меняйло бодунуң илеткелинде демдеглээн.  
2018 чылдың январь-август айларда, Тывада, бүрүткеттинген кем-херектер саны 21 хуу кызырылган. Хөй-ниити черлеринге болган кем-херектер саны 30 хуу кызырлып, 3866 тургаш, 2692 болган. Республиканың 14 кожуунунда база Кызыл хоорайда кем-херек үүлгедии ниитизи-биле кызырылган. Тывада кижиге удур аар болгаш онза аар кем-херектер саны ниитизи-биле 13,5 хуу эвээжээн.  
"Сергей Иванович Меняйло биске чугула болур айтырыгны бодунуң илеткелинде демдеглеп, кем-херек үүлгедиишкиннерин эвээжедир талазы-биле Сибирьде бирги черни ээлээн күжениишкиннеривисти онзалап айытты. Ам-даа кызыдар бис! Бистиң төрээн черивис-тир, хөгжүлде-сайзыралды күзеп тур бис! Кижиниң айыыл чок чоруунуң айтырыгларын шиитпирлеп албаанывыста, ол болдунмас дээрзи билдингир. Ол угланыышкында бисти демдеглээни онза, ам-даа ажылдаар бис» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзиниң парлалга төвүнүң дыңнатканы-биле алырга, округтуң девискээринде социал ужур-дузалыг объектилерниң террорга удур камгалал айтырыгларын, бойдус болгаш техногенниг байдалдыг онза байдалдар тургустунуп келген таварылгада чурттакчы чонну камгалаар немелде хемчеглерни үнүүшкүннүг хуралда сайгарып чугаалашкан. База ол ышкаш, «112» чаңгыс дугаарлыг дүрген дуза албаннарын кыйгыртыр системаны оон-даа сайзыраңгайжыдары чугула дээрзин демдеглээн. 
Сергей Меняйло, 2016-2018 чылдарда регионнар девискээрлеринге болгулаан болуушкуннар үезинде, шынарлыг болгаш дүрген хөделиишкин хандырттынганын, аварийлиг-камгалал болгаш аварийлиг-катап тургузуушкун ажылдарын чорудуп турда, мөчээн кижилер саны эвээжеп, чарыгдалдар кызырылганын демдеглээн.

Возврат к списку