Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаан

Тыва регионнар аразының кады ажылдажылгазын быжыглаан 25.10.2018
Сибирь дугуржулгазы регионнар аразының ассоциация чөвүлелиниң хуралында, регионнарның кады ажылдажылгазын быжыглаан элээн каш чугула документилерге аттарны салган. 
Тыва Республика Омск база Кемерово областар-биле садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, культурлуг адырларда кады ажылдажылга дугайында ийи талалыг дургужулгаларны бир дугаар кылганнар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Кемерово облазының губернатору Сергей Цивилев, Омск облазының губернатору Александр Бурков олар документилерге атты салганнар. Регионнарның биче болгаш ортумак сайгарлыкчы чорук субъектилериниң аразында ажыл-агыйжы харылзааларны калбартыр, күрүне программаларын ажылдап кылырынга база боттандырарынга арга-дуржулгаларны солчуп, чурттакчы чоннуң социал камгалал адырында ажылдың арга-дуржулгазын өөренип, амгы үениң чаа аргаларын болгаш технологияларын ажыглаарын кады ажылдажылга-биле чедип алыр сорулга салдынган. 
Тыва Республика Новосибирск область-биле кады ажылдажылганы ам-даа калбартыр. Регионнарның кады ажылдажылгазының ооң мурнунда документизи 2000 чылга четкен турган. 2018 чылдың сентябрьда чаа соңгуткан губернатор Андрей Травников-биле дугуржулга чардынган. Эрге-хоойлу медээлерин солчуру, эртем-техниктиг, экономиктиг, садыг-экономиктиг харылзааларны тургузуп, ону калбартырынга байдалдарны тургузары дээн ышкаш пунктуларны боттандырар хемчеглер планын, дугуржулгада айыткан. 
Тыва Республика Алтай край-биле 2015 чылдың февральда кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган. Тываның Баштыңы, бо чылдың сентябрьда, крайның губернатору албан-дужаалда соңгуткан Виктор Томенко-биле регионнар аразының 2022 чылга чедир санаан дугуржулгазын боттандырар хемчеглер планынга атты салганнар. 
«Орук картазында», кайы-даа талага ажыктыг болур шупту угланыышкыннарның: көдээ ажыл-агый, эртем, үлетпүр, туризм, транспорт аргыжылгазы, социал адыр – медицина, өөредилгениң ажыл-чорудулга планында атты салган. Айтырыгларны шиитпирлээриниң эң-не мурнакчы арга-дуржулгаларын солчуру көрдүнген. Ындыг хемчеглер кайы-даа талага ажыктыг. Дугуржулгаларга ат салыры – бодун шынзыткан практика болур, Сибирь федералдыг округтуң шупту регионнары ону деткип, уламчылаар бис» - деп, Алтай крайның губернатору Виктор Томенко ук болуушкунга хамаарыштыр бодалын илереткен.
Тыва Республика биле Алтай Республиканың аразында кады ажылдажылганың чаа чадазы эгелээн. Шолбан Кара-оол биле Александр Бердниковтуң ат салганы дугуржулга, регионнар аразында кады ажылдажылганы быжыглаарынга садыг-экономиктиг, эртем-техниктиг, культурлуг болгаш ажыл-чорудулганың өске-даа адырларында субъектилерниң ийи талалыг харылзаазын калбартып, дээштиг кады хөделиишкинни идепкейжидер.
«Шолбан Валерьевич Кара-оол-биле кады ажылдажылганың дугуржулгазынга атты салган бис. Кадык камгалалы болгаш өөредилгеден эгелээш, туризм болгаш спортка чедир, янзы-бүрү адырларга кады ажылдаар сорулгалыг бис. Адырлар аайы-биле эки практикаларны, арга-дуржулганы солчуру база көрдүнген. Бистиң субъектилерниң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге ол дузалыг» - деп, Алтай Республиканың Баштыңы Александр Бердников дыңнаткан.  
Регионнар иштики болгаш үнүүшкүннүг туризмни калбартырынга, чаа турисчи маршруттарны ажыдарынга, чаңчылчаан хевирлерни сайзыраңгайжыдарынга турисчи курлавырларны идепкейлиг ажыглаар дээш чогуур байдалдарны тургузуп, кады ажылдаар апаар. Оон аңгыда, чоннар аразының харылзаазында күрүне политиказын боттандырар айтырыглар талазы-биле кады ажылдажылганы чорудар.

Возврат к списку