Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген

Тываның девискээринде чыдыг чашпан узуткаар план 95 хуу күүсеттинген 19.10.2018
Тываның Чазаанда республиканың наркотиктерге удур комиссиязының ээлчеглиг хуралында, черлик чыдыг чашпан үнген черлерни илередип, ооң үнген черлерин узуткаан ажылдарның түңнелин чугаалажып көрген. 
2018 чылда 2,5 муң хире гектар шөлде ооң үнгенин илереткен. Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге 88,8 хуу. Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем база Барыын-Хемчик кожууннарда чыдыг чашпан үнген шөлдер хөй болган.  
Ол девискээрлерде 95,2 хуу азы 2,3 муң га шөлде чыдыг чашпанны узуткаанын, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Каа-Хем (89,4 %) биле Улуг-Хем (79,1 %) кожууннарда план долузу-биле күүсеттинмээн. 
Шөлдерниң көвей кезиин - 1,3 муң газын техника-биле кезип, чок кылган. 330 гектар шөлге химиктиг бүдүмелди чаштырган, 103 га черде чашпанны хол кадыыры-биле кескен. Чөөн-Хемчик, Кызыл, Сүт-Хөл база Улуг-Хем кожууннар девискээринде 403 га черни мал чиир сиген тарыырынга ажыглаан.
Чыдыг чашпан узуткаар ажылдарга 61 техника аймаан ажыглап, 241 кижини хаара туткан. Ол угланыышкында ажылдар «2017-2020 чылдарда Тыва Республикада хоойлуга чөрүштүр наркотиктер саарылгазынга удур хөделиишкин» күрүне программазында кирип турар. Бо чылын шөлдерде үнген чыдыг чашпанны узуткаар хемчеглерни боттандырарынга республика бюджединден 1 млн. рубльди, муниципалдыг бюджеттен болгаш бюджеттен дашкаар дөстерден 850,4 муң рубльди тускайлаан.  
Ол ышкаш, чыдыг чашпан үнген чер участоктарының баазазы кирген чурагайлыг картаны турзугар ажылдарны кылып турар. Кадастр инженерлерин ол ажылда хаара туткан. Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Таңды, Улуг-Хем база Чеди-Хөл кожууннарда карталарны шыйгаш, ажылдаар кылдыр дамчыткан. Кадастр инженерлери-биле чардынган керээлер езугаар ол ажылдар кылдынган.

Возврат к списку