Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада пиво барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн

Тывада пиво  барларын суд шиитпири-биле хаап эгелээн 12.10.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң хамаатыларының хомудалдар болгаш саналдарын шын көөр дугайында даалгазын күүседири-биле, Росхереглел хайгааралдың Тывада эргелелиниң территориалдыг килдизи пиво садар барларны пландан дашкаар хынап эгелээн. 
Ведомство сентябрьда кирген 32 хомудалдың 6-зын хынаан, хыналда түңнели-биле ол черлерге хамаарыштыр административтиг чурум үрээшкининиң дугайында херектерни оттурганын дыңнаткан. Тыва Республиканың Юстиция херектериниң талазы-биле яамының республика баштыңы Шолбан Кара-оолга берген медээзинде, пиво садып турган алды черни хаап, чурум үрекчилеринге хамаарыштыр документилерни судче дамчытканын дыңнаткан. Оларның ажыл-чорудулгазын 30 хонук дургузунда доктааткан. 
Хамаатыларның киирген хомудалдарында фактылар бүрүнү-биле бадыткаттынганын хынакчылар дыңнаткан. «Хмель», «Хмель и солод», «Маяк-6», «Горка» болгаш өске-даа кафе-барларда аъш-чем продуктуларын база аъш-чем чиг-эдин белеткеп база шыгжап турары хөй-ниити чемнелгезиниң организацияларындан негээр санитар-эпидемиологтуг негелделерге дүүшпейн турарын илереткен. Барлар чаңгыс эжиктиг, келген кижилер биле ажылдакчыларның арыглар чери ниити, ажылдакчыларның хеп уштур, өрээлдер аштаар дериг-херекселдер шыгжаар аңгы черлери чок. Бир кафе инженер четкизинде шуут коштунмаан – хол чуур сугну канистраларда дажып турар. 
Хажыдыышкыннарның даңзызын база хевирлерин көөрге, кафе болгаш барлар ээлери ону эдер дээш элээн үени база акша-хөреңгини чарыыр хевирлиг. Бир эвес ону чайлатпас болза, эрге-чагырга оларның садыглаар чөпшээрелин кыйгыртып азы ону шуут хаап болур. 
Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол, август айда эрткен бир аппарат хуралында, пиво садар барларны хынаар даалганы бергенин сагындыраал. Чурттакчы чоннуң дыңнатканы езугаар, дүн-хүн дивейн чүгле пивону эвес, а эзиртир суксуннарны садып турар барларга хамаарыштыр кандыг-даа хөделиишкин чогу дээш хыналда-хайгаарал органнарын ол шүгүмчүлээн. Бөгүн ооң даалгазы күүсеттинип эгелээнин Тываның Баштыңы демдеглээн.
 «Күзээр болза, шыдаар ышкажыл бис. Албан-дужаалдыг шупту кижилерден хондур-хүнзедир арага садып турар кафе-барларны хынаарын ай бурунгаар негээн мен. Хоойлуга база эрге-хоойлу нормаларынга даянып тургаш, чурум сагывас сайгарлыкчыларның чөпшээрел документилерин хавырып, чагырга чок чорук-биле демисежир херек. Айтырыгны көдүрүп кээрге, күрүне системазы ажылдап эгелээн-дир, эштер. Пиво садып турар барларның ажыл-чорудулгазын соксадыр дугайында судтуң 5 шиитпири бистиң холувуста. Хыналда кээрге, 2 сайгарлыкчы арага сатпазын аазааш, эки тура-биле соксаан. Пиво садар барлар саны элээн кызырылган. Чүгле бо сөөлгү неделяда Кызылда 6 ындыг бар ажылын соксаткан. Ол ажылды ам-даа уламчылаар бис. Шак ындыг чуттуң езулуг өөскүдүкчүзү кафе-барлар, ГОСТ негелделеринге кажан-даа дүүшпес, суд негелдезин күүседип шыдавас-даа. Садып алыкчыларны ажыы-биле мегелээринден аңгыда, кижилерге үези эрте берген продукцияны садып турганнар. Ол рейдилерге шупту хыналда-хайгаарал албаннарының каттыжарын диледим. Чоннуң айыыл чок чоруунуң айтырыы-дыр» - деп, Шолбан Кара-оол хыналда-хайгаарал албаннарының ажылының түңнелин тайылбырлаан.

Возврат к списку