Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дүжүт ажаалдазы доозулган

Тывада дүжүт ажаалдазы доозулган 08.10.2018
Октябрь 5-тиң хүнүнге чедир, республикада тараа культураларының 70 хуузун ажааган. 
4515 гектар шөлден ниитизи-биле 6442 тонна тарааны ажаап алган. Эрткен чылдың ол үезинде 2812 гектар шөлден 2877 тонна сигенни кескен. ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы эрткен чылга деңнээрге, бир гектардан 4,1 центнер хөйге азы 14,3 центнер дүжүттү алганын дыңнаткан.
Кызыл-тасты - 5818 тоннаны, арбайны - 460 тоннаны, суланы - 154 тоннаны, чиңге-тарааны - 10 тоннаны ажаап алган. Каа-Хем, Таңды, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем, Чаа-Хөл кожууннарда тараа культураларын ам-даа ажаап турар. Тараа ажаалдазында 23 комбайнны хаара туткан.  
2018 чылда, ооң мурнунда чылга көөрге 875 га хөй, азы 9615 гектар шөлде тараа культураларын ажааган. Бо чылын 6 кожуунда: Таңды, Бии-Хем, Каа-Хем, Чаа-Хөл, Чөөн-Хемчик, Бай-Тайгада тараа культураларын тараан. Кажан тараа чаа-ла өзүм тырттып үнүп эгелээнде, улуг долу дүшкен соонда, Бии-Хем биле Каа-Хем кожууннарда тараа сыптарын долу сый шапкан. Ниитизи-биле 430 га черде культуралар: 250 га черде – кызыл-тас, 180 га черде чаңгыс чылдыг сиген узуткаттынган. 
Октябрь 2-де, өл хар чагган соонда, Таңды кожуунда "Агрохолдинг Заря" КХН-ниң 3156,5 га черде тараа болгаш мал чиир культураларының шөлдери когараан. Амгы үеде, Таңды кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелели когаралдың түңнелин айыткан чогуур документилерни чыып турар.  
А. Тюлюштуң (400 га черниң 350 газын үндүр бижээн), В. Пироговтуң (150 гадан 50 га), М. Чугаевтиң М. (30 га) тараачын-арат ажыл-агыйлары агаар-бойдустуң онза байдалындан когараан. Когаралдың ниити түңү 2 млн. хире рубль дээрзин баш бурунгаар санаан. Дүжүт ажаалдазы доостурга база чогуур документилерни өөренип көргеш, Көдээ ажыл-агый яамызы ук ажыл-агыйларга хамаарыштыр төнчү шиитпирни хүлээп алыр. 
Мал чиир культураларның 78 хуузун ажааган. 15,8 муң гектар шөлден 20841 тонна тарыыр сигенни база 484 тонна мал чиир тарааны ажааган. Ортумак дүжүт – гадан 14 центнер. 7 кожуунда ажаалда ажылдары уламчылавышаан. Сүт-Хөл, Чөөн-Хемчик, Бии-Хем кожууннар планының 80 ажыг хуузун күүседипкен. Ооң соонда Таңды биле Каа-Хем кожууннар чоруп олурар. Улуг-Хем кожуун 67 хуу, Чаа-Хөл - 42 хуу мал чемин белеткээн.  
Тывада ногаа культураларының дүжүт ажаалдазы доозулган. Бир гадан 152 центнер дүжүттү ажаап, ниитизи-биле 4381 тонна ногаа аймаан чыгган. 2905 га картофель дүжүдүн чыгган. Ниитизи-биле 33171 тонна дүжүттү алганы ол.

Возврат к списку