Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге, Кызылдың мэриязынга ЧЭН база БК-тан штабты тургузарын, Тываның Баштыңы негээн

Шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге, Кызылдың мэриязынга ЧЭН база БК-тан штабты тургузарын, Тываның Баштыңы негээн 25.09.2018
Тываның Чазаа, Кызыл хоорайның хөй квартиралыг бажыңнарынче чылыг киирер ажылдарны доозарынга, ийи хонукту берген.  
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хөй квартиралыг шупту бажыңнарже чылыгны төндүр кииргижеге ажылдаар оперативтиг штабты хоорай мэриязынга тургузарын негээн. «Штабче башкарыкчы компанияларның, чурттакчыларның эштежилге ниитилелдериниң удуртукчулары, чуртталга-коммунал болгаш хоорай ажыл-агыйларының айтырыгларын харыылап турар шупту структуралар, база ол ышкаш курлавыр хандырылгазының шупту организациялары кирер ужурлуг. Кандыг ажылдарны кылырын тодарадып, кайы бажыңнарда, квартираларда чылыг четпээнин илередиңер» - деп, республика баштыңы айыткан.  
Республика Чазаа чылыг кииреринге белениниң паспортун алырынга чогуур хемчеглерни күүсетпээн социал объектилер удуртукчуларынга хамаарыштыр тускай албан езузунуң хыналдазын чорударын планнаан.  
Тываның өске муниципалитеттеринден база кыска хуусаа иштинде чылыгны бээр негелдени салган. Октябрь 1-ге чедир ажылдарны доозар дээн чугаа, шуут турбас ужурлуг.
Күрүнениң чуртталга инспекция албанының талазындан башкарыкчы компанияларга хамаарыштыр бүгү-ле негелделерни ажыглаарын Тываның баштыңы сагындырган. Ыраккы кожууннарже үезинде хөмүр сөөртүп албаан муниципалитеттер ол ажылды бо хүннерде доозарын негээн. 
«Республика чурттакчылары качыгдавас ужурлуг. Чылыгны үезинде бээр хуусааны кайы компаниялар хажытканын сайгарып, торгаалдардан онаап, судче бериптиңер, харыылазыннар» - деп, ол айыткан.
 Понедельникте, аппарат хуралында, кажан чылыг бээриниң дугайында чурттакчы чонга дыңнадырын аңгы чугаалажып көрген. Муниципалитеттер кайы бажыңнарже чылыгны киирерин, кижилер билип алыр кылдыр, дыңнадыр. База ол ышкаш, бажыңнарже чылыг киирериниң хуусаазы чуртталга-коммунал ачы-дузазы дээш төлевирден хамааржырын кижилерге угаадыр. 
Эрге-чагырганың талазындан ыыт чок олуруп бээри, шын эвес. Муниципалитеттер дүрген болгаш чогуур харылзааны чон-биле тудар. «Кижилер таптыг билип алыр кылдыр, үе-шаанда дыңнадыр херек. Тодаргай бажыңның чурттакчылары, оларның бажыңы кажан чылый бээрин, ылап билген турар ужурлуг» - деп, регион удуртукчузу демдеглээн.  
Одалга сезону кижилерниң кылыктаныышкыны-биле эгелевес ужурлуг. Шупту муниципалитеттерден чүгле Хову-Аксы үезинде чылыгны берген. Артканнары саадап турар, ылаңгыя Кызылда. Чаңгыс чер-чурттугларымның ажынып турарын билип тур мен.
«Кызылдың ЧЭТ чазын-на, чаа температурлуг чурумче киргенин сагындырган турган чүве. Ынчан, одалга сезонун үезинде эгелээр кылдыр башкарыкчы компанияларга база ТСЖ-лерге чиге чугаалаан мен. Башкарыкчы компаниялар болгаш эштежилгелер подвалдарда суг хоорзаларының септелгезин чайын-на кылыр тургаш, чүнү канчап чайлааныл» - деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.  
2018 чылдың сентябрь 24-те, 18 шакта, Кызылда хөй квартиралыг 405 бажыңның 357-зин төп чылыг хандырылгазынга кошкан. Сентябрь 25-тиң кежээзинде 29 бажыңче чылыгны киирер. А сентябрь 25-те арткан 19 бажыңны кожарын уламчылаар. 
 Бо адрестерже чылыгны бо дүне берген: 
 Интернациональная кудумчузу, 119 
 Бай-Хаакская кудумчузу, 2 база 8 
 Горная кудумчузу, 108
 Кызыл Партизаннар кудумчузу, 3 
 Лопсанчап кудумчузу, 2, 2/2 Паротурбинная кудумчузу, 1-15 (саарзык тала) 
Ровенская кудумчузу, 1 А 
 Улуг-Хемская кудумчузу, 17 
 Эрзинская кудумчузу, 29, 31, 33 
 Московская кудумчузу, 103 Кечил-оол кудумчузу, 18 
Салчак Тока кудумчузу, 8, 10 
 Дараазында адрестерже чылыгны ам киирер: 
 Кочетов кудумчузу, 161 
 Крылов кудумчузу, 1 А 
 Красноармейская кудумчузу, 74, 144 
 Чехов кудумчузу, 8 
 Складская кудумчузу, 5 
 Дружба кудумчузу, 1/5, 151 
 Фрунзе кудумчузу, 51 
 Кочетов кудумчузу, 13, 32, 
 Комсомольская кудумчузу, 20 
 Кызыл Партизаннар кудумчузу, 1, 7 
 Энергетиктер кудумчузу, 7, 11, 13 
 Кызылда одалга сезону 2018 чылдың сентябрь 14-те эгелээн. Социал объектилер – уруглар садтары, школалар база эмнелгелерже чылыгны бирги ээлчегде берген.  
Чылыдылга системазының ажылынга хамаарыштыр хамаатыларның дыңнадыгларын дараазында дугаарлыг телефонда бүдүн хүн дургузунда хүлээп турар: 2-31-42 (Кызыл хоорай мэриязының ЕДДС).

Возврат к списку