Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан

Тываның Баштыңы биле «Межегейхөмүр» компанияның чаа удуртукчузу кады ажылдажылга айтырыгларын чугаалашкан 21.09.2018
Регионда хөмүр-даш чыдынының улуг болбаазырадыкчызының бирээзи – «Межегейхөмүр» КХН-ниң чаа чиңгине директорун албан езузу-биле Тываның Баштыңынга таныштырган. Ооң мурнунда компанияның бүдүрүлге талазы-биле директору турган 31 харлыг Александр Лукиных ол албан-дужаалды ээлээн. «ЕВРАЗ» холдингиниң «Хөмүр» дивизионунуң ажыл-чорудулга дирекциязының директору Александр Макаров чаа удуртукчуну таныштырар дээш Тывада келген.  
Лукиных – Кемерово чурттуг, дөрткү салгалдың, угундан шахтер. Дагжы электромеханик, чер адаанга ажылдарның даг инженери база экономист, үш дээди эртемниг. «Межегейхөмүрде» шахта тудуундан эгелеп ажылдаан. Дөрт чыл дургузунда, улуг энергетиктен бүдүрүлге директорунга чедир депшип, шахтага рекордтуг хөмүр-дашты казып тывышкан. 
Шолбан Кара-оол чаа томуйлаашкын-биле Александр Лукиныхка байыр чедиргеш, тывыш ажылдарын чорудуп турар Танды кожуун база республика эрге-чагыргазы-биле компанияның кады ажылдажылгазын быжыглаарынга чедиишкиннерни, бүдүрүлге чорудуун ам-даа шуудадырын күзээн. Республика чазаа биле компанияның аразында 2010 чылда-ла ат салган дугуржулга барын, Тываның Баштыңы аалчыларга сагындырган. Оон бээр сес чыл эрткен-даа болза, дугуржулганың элээн кажы күүсеттинмээнин айыткан.
Дугуржулгада республика чурттакчыларындан кадрларны белеткеп, ажылга хаара тударын айыткан. Керээ негелдези-биле оларның саны шупту ажылчыннарның 60 хуузу болур ужурлуг, ындыг болзажок бо хүнде ол 30 бичии-ле ажыг хуу.  
«Кады ажылдажылга аргаларын долу күш-биле ажыглавайн турарын чугаалаар апаар. Тус черниң чурттакчыларын ажылга хаара тударын ап көрээлиңер. Оларның саны, шупту ажылдакчыларның чартыындан эвээжевес болур ужурлуг деп, санаар мен. Шак ындыг санаашкын-биле, даг бүдүрүлгелеринге ажылдаар кадрларны белеткээр дээш, өөредилгениң күрүне чагыын тургузуп турар бис. Бүдүрүкчү арга-дуржулгазы чок дээш, оларны ажылга албайн турары, хомуданчыг» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.  
Тус чер чурттакчыларының оларның девискээринде ажылдадып эгелээн бизнес-биле холбашкан манаашкыннары дүгжүр ужурлуг деп, республика баштыңы бүзүреткен. Ындыг девискээрлер чурттакчылары олардан социал төлевилелдерге, суурну хөгжүдеринге, боттарының амыдыралын экижидеринге идепкейлиг киржилгени манап турар. Ол манаашкыннар барымдаалыг. Боттарының ажылдап турары девискээрлерде бизнестиң социал харыысалгалыы - оларның политиказының анаа кезии болур ужурлуг. Делегейниң бизнес-менеджмент практиказында тускай термин безин бар – тус чер ниитилежилгезиниң херээнче корпоративти хаара тударын айыткан corporate community involvement, ССI. 
Тываның эрге-чагыргазы бизнестен ындыг идепкейни чүгле манап эвес, а аңаа удур базымны кылып, дузалажырынга белен. Республика, ооң төлевилелдеринге киржир компанияларга, элээн үндүрүг чиигелделерин берип болур. Шолбан Кара-оол еврасчыларга, регион төлевилелдериниң киржикчизи статусту алган «Лунсин» даштыкы компания-биле кады ажылдажылгазын, орук тударынга республикага дузалашканы дээш, үндүрүг чиигелделерин бергенин чугаалаан. 
Шак-ла ындыг кады ажылдажылга-биле, хоорай иштиниң оруктарын камгалап, улуг чүък транспортунга Кызылды ояр, 18 километр орук туттунган. Ол төлевилел соонда, «Лунсин» Тываның баштыңының база чазааның өске саналын чайгылыышкын чокка хүлээп алган – чөөн чүк спортчу хевирлер школазын тударынга киржир.  
Александр Макаров биле «Межегейхөмүрнүң» чаа чиңгине директору Александр Лукиных кады ажылдажылганың ындыг хевири бизнеске-даа, республикага-даа ажыктыг деп чөпшээрешкен. Компания социал угланыышкынныг дээш, регионнуң өске-даа төлевилелдеринге киржиринге сонуургалдыг. Александр Макаров «Межегейхөмүр» биле ТР-ниң Чазааның дугуржулгазының негелделерин катап көдүрүп, чоокку үеде боттуг кады ажылдажылганың үндезини апаар эгелээшкиннер пакедин хевирлээр айтырыгны өөренип көөрүн республика баштыңынга чугаалаан.  
«Александр Николаевич тус черниң чонунга-даа, коллективке-даа ажыктыг болгаш улуг ажылды компанияның талазындан кылдыртыр боор. Бизнести шуудуп, акшаны ажылдап ап турар чериңде кижилерге дузалажыры – албан. Кады ажылдажылганың эрги керээзин эде көөрүн аалчылар-биле дугуруштувус. Бодувус талавыстан биснести чүгле аас-биле эвес, а элээн үндүрүг чиигелделери-биле деткииринге белен бис» - деп, республика Баштыңы Лукиныхка чугаалаан.

Возврат к списку