Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда хоорайның чылыг четкилерин солуур план бүдүн чартык катап ажыр күүсеттинген

Кызылда хоорайның чылыг четкилерин солуур план бүдүн чартык катап ажыр күүсеттинген 11.09.2018
Кызылда Сибирьниң генерация компаниязының энергетиктери хоорайның чылыг четкилерин солуур планын бүдүн чартык катап ажыр күүсеткен. 
Абаканга бодаарга, Тывага соок кыш ийи-үш неделя хире узамдыга бээр, ынчангаш специалистер чылыг оруунуң 1800 метрин солуур тургаш, үш муң ажыг метрни кылып, базыышкын өйлээр 280 санныг белдирлерни чаарткан. 
СГК энергетиктери чайгы септелге үезинде, чылыг четкизиниң быжыын хынаар гидравликтиг шенелделерни чорудуп тургаш, дыка хөй чемдик черлерни илередип, оларны үезинде септээш, графикти мурнаан. Кызылдың микрорайоннарын чылыг-биле хандырган чартык чүс хире төп чылыг пунктуларында улуг септелге ажылдары кылдынган. 
Кыска чай дургузунда одалга сезонунга белеткелдиң чарылбас кезээ - кол болгаш дузалал станция дериг-херекселдерин чаартыры болур. Кызыл ЧЭТ-тиң специалистери дөрт турбогенераторга база алды котел агрегаттарының бежинге планныг септелгени кылган. Сентябрьның баштайгы он хонуунда алдыгы котелду септеп эгелээш, одалга сезонунуң бүдүүзүнде ону ажыглалче киирер. 
Кыш удур станцияның дериг-херекселдерин септээри тускай график-биле чоруп турар. Изиг суг хандырылгазының өжүрүп болбас участоктарынга одалга сезонунга белеткелдиң улуг ажылдарын чоруткан. Бедик температуралыг байдалда, бүдүн чыл дургузунда базыышкын адаанда турар дериг-херекселдер улуг чъүк-биле ажылдаарынга белен. 
Сибирьниң генерация компаниязының энергетиктери станцияның оран-савазында болгаш дериг-херекселдеринде планныг септелгени кылганын чугаалаан. Септелге организациязының специалистери Кызыл ЧЭТ-тиң 120 метр ыш үнер хоолайының агаар аңгылаар демир өзээн септеп, котел цегинге база изиг суг хандырар дериглер тургускан черге бир ай чартык үе дургузунда ажылдааннар. Ол ам хоолайга капитал септелге кылбайн, үр үеде ажыглаарын магадылаан. 
Сибирьниң генерация компаниязы

Возврат к списку