Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн

Тывада республиканың тараалаң кол шөлдерин катап тургузуп эгелээн 04.09.2018
Республиканың тараалаң кол чери кылдыр алдаржаан Таңды кожууннуң шөлдеринде «Заря» тыва агрохолдингиниң ажыл-агыйлары бо чылын гектардан-на 20 центнер кызыл-тастың дүжүдүн алыр. Тараа ажаалдазында ындыг эки көргүзүг бо чоокку каш он чылдарда туруп көрбээн.  
Улуг-хүнде, Тываның Баштыңы республика акша-хөреңгизи-биле улуг деткимчени алган «Заря» агрохолдингиниң тараажыларынга чедип, дүжүт ажыылдазы кайы хире чоруп турарын көрген. Тываның Чазаа тараа ажыл-агый угланыышкынын деткип, компанияның садып алган техниказының чартык өртээн эгиткен.  
«Октаттынган шөлдерни катап шиңгээдип, амдыызында 16 муң га черде часкы тарылганы чорутканы эки-дир. Кызыл-тас, сула, ак-тараа, күзүн чажаар көк-тарааны тараан. Мындыг эки дүжүттүг шөлдерни дыка үр көрбээн болгаш, сагыш-сеткил көдүрлүп кээр, өөрүнчүг чүве-дир. Таңдының күш-ажылчы чонундан амдыызында 120 кижи ажылда хаара тутунган. Бирги класстың мергежилдиг комбайнерлары болгаш механизаторлары ам-даа бар болганы, амыр-дыр. Агрохолдингиге садып алган 4 чаа белорус комбайннар шакта-ла 10 тонна тарааны ажаар шыдалдыг. Тараа дүжүдүн сөөртүр ам-даа КамАЗ-тар херек. Тараа шөлдеринде хүнде-ле 600 тонна дүжүттү ажаап ап турар. Эр-хейлер. Эрес-кежээ ишчилер-биле тараа бүдүрүлгезин шуудадып, бүдүрүлгелеривисти боттуң чеми-биле хандырар бис. Гектардан-на 20 центнер тараа дүжүдүн алырын тус черниң тараажылары санаан. Эр-хейлер, шалыпчы тура-сорууңарны магададым!» - деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде хову шөлдеринге чораанын бижээн. 
Республика Баштыңы амгы үениң комбайнын боду башкарып, мунуп көрген. Ооң чугаазы-биле алырга, чартык-ла шак дургузунда 8 тонна тарааны кезип каапкан. Хоочун механизаторлар тонна хире тарааны бастырарда, ооң мурнунда шагдакы техника-биле чартык хүн ажылдап кээрин сагынганнар.  
Чаагай дүжүттү алырынга, чүгле чылыг болгаш чаъстыг чай эвес, а ажыл-ишке «Заряның» специалистериниң арга-мергежили улуг рольду ойнаан деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Тараажылар часкы тарылганы эгелээр мурнунда, черни дыштандырып, чемишчидилгезин шын чорудуп, агротехниктиг хуусааларны база өске-даа хемчеглерни билдилиг ажыглаан.
«Заря» агрохолдингиниң чер ажыл-агыйы тараа культураларындан аңгыда, мал сүдүнүң үскүрүн көвүдедир рапсты база тараан. Ону силос кылдыр болбаазыраткаш, улгаттырар деп шиитпирлээни сүт-бараан фермазынга ажыглаар. Удавас саар инектериниң санын ийи катап көвүдедир. Ажылдакчыларының саны 74 турган болза, удавас 200 чеде бээр. Бөгүнде сүт-бараан фермазы сагган сүдү-биле Тывада эң бедик көргүзүглүг – 20 литр азы оон хөй, республикада ортумак көргүзүгден 4 катап хөй.  
Республиканың эрге-чагыргазы «Заря» агрохолдингини мал ажыл-агый кластериниң идегели ында деп санап турар. 2014 чылдан бээр, күрүне-хуу кады ажылдажылгазы-биле бүдүрүлге аңгы-аңгы угланыышкыннарлыг, саарылга инфраструктуразын тургузуп турар. Бөгүнде, холдингиде, тараа шөлдеринден аңгыда, сүт-бараан фермазы, куш фабриказы, эът комбинады болгаш хаван ажыл-агыйы ажылдап турар. 2017 чылда холдингиге, алызында эът бүдүрүлгезиниң үндезинин тургузар кылдыр, 100 баш герофорд уксаалыг малды дамчыткан.

Возврат к списку