Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Төрээн чуртуң төөгүп берем»

«Төрээн чуртуң төөгүп берем» 02.07.2013
Чогаадыкчы болгаш шинчилел ажылдарының республика чергелиг мөөрейиниң Д Y Р Y М Y

1. Ниити чүүлдер

1.1. Бо Дүрүм чогаадыкчы болгаш шинчилел ажылдарының «Төрээн чуртуң төөгүп берем» деп республика мөөрейин эрттирериниң чурумун болгаш негелделерин башкарып турар.

1.2. Чогаадыкчы болгаш шинчилел ажылдарының «Төрээн чуртуң төөгүп берем» деп республика мөөрейин (моон ыңай — Мөөрей дээр) өзүп орар салгалды патриотизмниң, национал бот-медерелдиң болгаш төрээн булуң дээш чоргааралдың идеяларынга кижизидери-биле эрттирип турар.

Мөөрейниң сорулгазы:

- чурт-шинчилел ажылдарынга сонуургалды тывылдырары;

- чурттакчы чоннуң аңгы-аңгы кезектериниң чогаадыкчы ажыл-херектериниң күүселдезин хандырары;

Хоорай, суурларның, чурттакчылыг черлериниң чаагай ат-алдарын алгыдары;

- Россияның болгаш Тываның 100 чылын болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургус-тунганындан бээр 100 чыл болур оюн ба-йырлаарынга белеткелге калбак хөй-ниитини хаара тудары.

Мөөрейниң тиилекчилериниң эң эки ажылдарынга үндезилээш, «Тываның хоорай, суурларының кайгамчык 100 төөгүзү» деп номну күрүнениң автономнуг албан чери (КАА) «Шын» солуннуң редакциязы» үндүрер;

Мөөрейниң кылыр чүүлдери:

- көдээниң чурттакчылыг черлериниң чаң-гыс аай информастыг делгемин (медээлер шыгжамырын) тургузары;

- чогаадыкчы болгаш шинчилел ажылдарынга чурттакчы чонга (ооң иштинде аныяктарга) деткимче көргүзери.

1.3. Мөөрейниң организакчызы — КАА «Шын» солуннуң редакциязы». Деткикчилери — Тыва Республиканың Информатизация болгаш харылзаа, Көдээ ажыл-агый яамылары.

1.4. Мөөрейни эрттирериниң чурумун болгаш негелделерин, киржикчилерге болгаш мөөрей ажылдарынга негелделерни, чагыглар киирериниң хуусааларын болгаш номинацияларның даңзызын бо дүрүм тодарадып турар.

1.5. Мөөрейниң түңнелин 2014 чылдың августа Кызыл хоорайга үндүрер.

2. Мөөрейге киржириниң негелделери

2.1. Мөөрейге Россия Федерациязының 14 хардан өрү назылыг хамаатылары киржип болур.

2.2. Мөөрейге киржири-биле ооң организастыг комитединче (моон ыңай — Оргкомитет дээр) бо Дүрүмнүң 3 пунктузунга дүүштүр чагыгны киирер.

3. Мөөрейни организастаарының болгаш эрттирериниң чуруму

3.1. Мөөрейни ийи үе-чадада эрттирер:

Бирги үе-чада — 2013 чылдың июль 1-ден 2013 чылдың сентябрь 1-ге чедир — мөөрейге киирер ажылдарны белеткээри, чагыгларны долдурары, оргкомитетче чагыгларны болгаш мөөрей ажылдарын киирери.

Ийиги үе-чада — 2013 чылдың сентябрь 1-ден 2014 чылдың июль 1-ге чедир — чагыг-ларны болгаш мөөрей ажылдарын сайгарары, эң эки ажылдарын шилиири, ооң тиилекчилерин тодарадыры.

3.2. Мөөрейни дараазында номинацияларга эрттирер:

- «Мээң кожуунум төөгүзү»

- «Мээң ынак хоорайым»

- «Төрээн суурум, хоорайым, кудумчум, аалым төөгүзү»

3.3. Yстүнде адаттынган номинацияларга мөөрейге киирген чагыгларга дараазында чүүлдерни кошкан четче документилерни киирер ужурлуг:

мөөрей ажылдарының авторунуң дугайында медээ (капсырылга);

кожуун, хоорай болгаш көдээниң чурттакчылыг суурунуң төөгүзү, фото-чуруу;

онзагай черлерниң бижимели болгаш фото-чуруу;

электроннуг бижимелди кииргени (5 баллды немээр).

3.4. Мөөрейже киирген материалдарга негелделер:

мөөрейже киирери-биле бүрүн кылдыр четчелээн чагыгны кошкан документилери-биле оргкомитеттиң дараазында адрезинче чорудар: shyntuva@yandex.ru азы shyntuva@maiI.ru, «Конкурс» темазын айтыр азы электроннуг бижимели-биле редакцияга эккээр, адрези: 667000, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, 100, КАА «Шын» солун редакциязы», «Төрээн чуртуң төөгүп берем» деп республика мөөрейиниң оргкомитединге;

4. Ажылдарга негелделер

4.1. Мөөрейге кирген материалдар темада айыттынган номинацияларга дүгжүр ужурлуг.

4.2. Мөөрейге солуннуң арыннарынга азы солуннуң сайтызынга парлаттынган материалдарны хү-лээп алыр.

4.3. Материалдар солуннуң 1-2 арынының хемчээлинден эвээш эвес болур.

4.4. Тыва дылга киирген материалдарны парлааш эккээр. Ң, Ө, Y деп тыва үжүктерни ол хевээр бижиир.

4.5. Мөөрейге материалдарны дараазында жанрларга киирер: сайгарылгалыг чүүл (аналитиктиг статья), репортаж, очерк, фоторепортаж, чурумал болгаш өске-даа.

4.7. Сөзүн тургускан документилерниң формады: сөзүглел редактору WordforWindoms версия 6.0 болгаш TTBukvarnaya, №14 хемчээлдиг үжүктерни ажыглавышаан, 1,5 интервалга;

4.8. Анкета медээлери-биле киирген чагыг-ларны оргкомитет 2013 чылдың август 1-ге чедир хүлээп алыр.

4.9. Мөөрейже чоруткан бүгү материалдарны дедир эгитпес, харыы тайылбыр кылбас.

4.10. Мөөрейже чоруткан ажылдарының автор эргелерин (чуруктарны, сөзүглелди болгаш өске-даа чүүлдерни чөпшээрелдиг ажыглаар) магадылап турар болгаш бо талазы-биле маргылдаалыг бүгү айтырыгларны бот-тускайлаң шиитпирлээрин хүлээнип турар.

5. Оргкомитеттиң ажылының чуруму

5.1. Конкурсту организастаары, эрттирери болгаш номинантыларны тодарадыры-биле 2013 чылдың август 1-ге чедир «Төрээн чурттуң төөгүп берем» деп республика мөөрейиниң оргкомитедин тургузар.

5.2. Оргкомитеттиң составында респуб-ликаның Информатизация болгаш харылзаа яамызының, ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) тус чер айтырыгларының талазы-биле комитединиң, «Шын» солун редакциязының, ТГШИ-ниң, Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң төлээлери кирип турар.

5.3. Оргкомитет Эксперт чөвүлелиниң саналдарын барымдаалап, мөөрейниң номинантыларын тодарадыр.

6. Эксперт чөвүлелиниң ажылының чуруму

6.1. Кирген ажылдарга экспертиза кылыр болгаш үнелел бээр сорулга-биле Эксперт чөвүлелин тургузар.

6.2. Эксперт чөвүлелиниң составынга республиканың Информатизация болгаш харылзаа яамызының, ТГШИ-ниң, ТКУ-нуң тыва дыл болгаш литература кафедразының башкыларының, Алдан-Маадыр аттыг национал музейниң, ТР-ниң Күрүне архивиниң төлээлери, журналистер кирип турар.

7. Ажылдарны үнелээриниң барымдаа-лары болгаш тиилекчилерни тодарадыры

7.1. «Мээң ынак хоорайым», «Төрээн суурум төөгүзү» номинацияларга кирген ажылдарга:

- айыттынган теманың номинацияга дүг-жүрү;

- теманы ажыдып турарының барымдаалыы болгаш ханызы;

- бижиттинген чүүлдүң шынарлыы, шыны болгаш билдингири;

- тема болгаш медээлер талазы-биле байлаа;

- материалды күүсеткениниң онзагай талалары;

- авторнуң ажылының бот-тускайлаң онзагайы.

7.2. «Кожуунум төөгүзү» номинацияга кирген ажылдарга:

- айыттынган теманың номинацияга дүг-жүрү;

- ужур-дузазы;

- социал ужур-дузазы;

- теманы ажытканының ханызы;

- кирген медээлерниң шынныы (дүжүрүп бижип алган медээлерни, статистиканың сан-түңнерин, тайылбырларны ажыглап болур);

- бижиттинген дылы;

- материалды күүсеткениниң онзагай талалары.

7.3. Барымдаа бүрүзүнге үнелелди 10 баллдыг шкала езугаар боттандырар.

8. Шаңнаары

8.1. Мөөрейниң түңнелдерин үндүрерде киржикчилерни ийи аңгы бөлүкке чарып түңнээр: 1. Профессионал чогаалчылар болгаш журналистер; 2. Солуннуң бижикчилери (кандыг-даа мергежилдиң кижилери бооп болур).

8.2. Шаңнал тыпсырының байырлыг езулалын Кызыл хоорайга 2014 чылдың августа (Наа-дым байырлалының үезинде) эрттирер.

8.3. Оргкомитет 1, 2 болгаш 3 черлерниң дипломнарының (дипломантыларның) ээлерин номинация бүрүзүнге тодарадыр болгаш тиилекчилерни шаңнаар болгаш үнелиг белектерни тыпсыр.

8.4. Эң эки ажылдарны «Тываның хоорай, суурларының төөгүзү» деп номга парлаар.

8.5. Түңнелдерин «Шын» солуннуң арыннарынга, а ол ышкаш www.shyn.ru, http:YYwww.tuvaonIine.ru албан-езузунуң сайтызынга парлаар.

9. Мөөрейниң ажылчын бөлүү

9.1. Ажылчын бөлүктүң бүрүн эргелери:

- мөөрей үезинде кирген ажылдарны сайгарар болгаш лауреаттарны тодарадыр;

- мөөрейниң түңнелиниң талазы-биле хуралдарның шиитпирин бадылаар.

9.2. Ажылчын бөлүктүң составы:

- ажылчын бөлүктүң составынга «Шын» солун редакциязының бүгү ажылдакчылары кирер болгаш үш бөлүкке хувааттынар:

Бирги бөлүк чагыгларны хүлээп алыр болгаш оларны бүрүткээр, ооң соонда эдип чазап, болбаазырадып ажылдаар.

Ийиги бөлүк — солуннуң редколлегия кежигүннери мөөрейниң эң эки материалдарын сайгарар болгаш шилиир.

Yшкү бөлүк — мөөрей тиилекчилериниң эң эки ажылдарынга үндезилээш үндүрер «Тываның хоорай, суурларының төөгүзү» деп номга киирер материалдарны белеткээр.

10. Мөөрейниң жюризи

10.1. Мөөрейниң жюризин хөй-ниити организацияларының, ТР-ниң Журналистер эвилелиниң, массалыг информация чепсектериниң төлээлеринден болгаш «Шын» солун редакциязының ажылдакчыларындан тургузар.

10.2. Жюри тиилекчилерни тодарадыр болгаш шаңналдарны тыпсыр, а ол ышкаш немелде номинациялар киирер эргелиг.

11. Түңнел кезээ

Харылзажыр черлери:

Тыва Республиканың КАА «Шын» солуннуң редакциязы».

667000, Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың, 100.

Тел: (39422) 2-17-09

Факс: (39422) 2-17-94

Электроннуг почтазы: shyntuva@maiI.ru, shyntuva@yandex.ru

Албан-езузунуң сайтызы: www.shyn.ru

Мөөрейниң деткикчилеринге:

мөөрейни эрттирериниң дугайында медээ-ни кол арынга киирген сайтылар, мөөрейни эрттирериниң дугайында чарлалды медээлерниң албан-езузунуң арнынга киирген сайтылар; ол ышкаш мөөрейни эрттирериниң дугайында медээни үндүрген парлалга черлери мөөрей эрттиреринге информастыг партнерлар кылдыр санаттынар. Информастыг партнерлар дугайында медээлерни «Шын» солуннуң (www.shyn.ru) сайтызының «партнерлар» деп кезээнге парлаар; мөөрейниң түңнелдерин боттарынга парлаар эргени информастыг партнерлар алырлар.

Мөөрейге кандыг-даа спонсор дузазын өөрүшкү-биле хүлээп алыр. Бир эвес мөөрейни акша-биле азы шаңналдар-биле деткиирин күзезиңерзе, деткимче көргүзер дээш акшаңарны почта адрезинче азы корр.санче шилчидип, КАА «Шын» солуннуң редакциязы», 667000, Тыва Республика, каб.26,27 деп адреске кээп болур силер. Тел. (8-394-22) 2-01-35—кол редактор; (8-394-22) 2-18-10—кол бухгалтер; факс: (8-394-22) 2-17-94, эл. почта: shyntuva@maiI.ru азы shyntuva@yandex.ru

Возврат к списку