Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Хову-Аксын холга алыр

Хову-Аксын холга алыр 02.07.2013
Хову-Аксы суурда чаа котельнаяның тудуун дүргедедир талазы-биле шиитпирлиг хемчеглерни алырын Тываның Баштыңы негээн.

Эрткен кыжын бергедээшкинге таварышкан ол суурда туттунуп турар чылыдылга четкилерлиг котельная суурнуң чылыг хандырылгазын турум боттандырар ужурлуг. Амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелээн ол объект чүгле чылыг хандырылгазының айтырыын шиитпирлээр эвес, одаар чүүлдүң болгаш электри энергиязының чарыгдалын дыка кызырып, экономиктиг ажыкты бээр ужурлуг.

Ол ажылче чазын кирген керээлиг организация «Стройсервис» КХН-ниң мурнунга тудугну бо күзүн доозар сорулганы салган. Ында ажылдың чоруп турарының дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң удуртканы, Чазак Даргазының оралакчыларның, сайыттарның, керээлиг организацияларның төлээлериниң киржилгези-биле болган хуралга сайгарып чугаалашкан.

Тудуг сайыды Владимир Саттың дыңнатканын езугаар алырга, бо хүнге чедир тудугжулар оран-саваны болгаш дериг-херекселди тургузар дөжекти кудуп дооскан, дизель болгаш трансформатор станцияларын, чылыдылга камеразын кошкан, котельнаяның монтаж ажылдарын доозуп турар, чылыдылга оруунга 200 метр чылыглаашкын плиткаларын салган, хүлээп алыышкын болгаш үүрмектээшкин салбырын, хүлүндүрер болгаш суг дамчыдар тургузугларны кылырын уламчылап турар. Ындыг турбуже тудуг ажылдары ам-даа кошкак байдалда, аңаа тудуг материалдарының болгаш дериг-херекселдерниң үзүктелиишкинниг кээп турары салдар чедирип турар.

Келир кышка белеткел үезинде кандыг айтырыглар ам тургустунуп турарын чөвүлел хурал үезинде бүрүнү-биле сайгарган, оларны шиитпирлээриниң оруктарын тодараткан. Керээлиг организация «Стройсервис» КХН-биле ажылдың графигин эде көөрүн, ооң күүселдези дээш хүн бүрүнүң контролюн тургузарын Тудуг яамызынга дааскан. Ол ышкаш объектиде кижи санын көвүдедирин, ийи ээлчеглиг ажылче шилчиирин «Стройсервистен» негээн. Даандырган хүлээлгелерни бүрүнү-биле күүседириниң чугулазын бүгү албан-дужаалдыг кижилерге Шолбан Кара-оол сагындырган.

— Хову-Аксы суурнуң котельнаязы биске №1 объект болур. Чугаа болза, республиканың чүгле ат-алдарының болгаш онза байдалдардан ооң удуртулгазының түңнел үндүрүп билириниң дугайында эвес, бүдүн суурнуң амыдырал хандырылгазының, бистиң хамаатыларывыстың кижи бүрүзүнүң чаагай чоруунуң дугайында болуп турар — деп, ол медеглээн.

В.Шайфулинниң тырттырган чуруу.

Возврат к списку