Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Орулгалар болгаш чарыгдалдар

Орулгалар болгаш чарыгдалдар 02.07.2013
Айтырыг: Башкарыкчы организация хөй квартиралыг бажыңнарда оран-сава ээлеринге коммунал ачы-дузаны (чылыг хандырылгазын, суг хандырылгазын, суг аргыштырылгазын, электри хандырылгазын) чедирип турар.

Башкарыкчы организация курлавырлар-биле хандырып турар организацияже коммунал ачы-дуза дээш чуртталга оран-савазының ээлеринден кирген акша-хөреңгини шилчидип турар.

Коммунал ачы-дуза дээш чуртталга бажыңының ээлериниң төлээн акшазын үндүрүг баазазын тодарадып тура, үндүрүг кылдыр санавас тускай сорулгалыг акшаландырыышкын деп санаар бе?

Ол айтырыгга РФ-тиң Саң-хөө яамызының үндүрүг болгаш каайлы-тариф политиказының департаментизиниң директорунуң оралакчызы С.В. ГАЗГУЛИН мынчаар харыылаан:

— Организацияларның керээлеринге, тургузукчу болгаш өске-даа документилеринге экспертиза эрттирериниң талазы-биле организацияларның дилеглерин, а ол ышкаш ажыл-агыйның тодаргай байдалдарынга үнелел бээрин, Россия Федерациязының хоойлужудулгазында өске чүүлдер көрдүнмээн болза, оларны сайгарып көрбес дээрзин РФ-тиң Саң-хөө яамызының үндүрүг болгаш каайлы-тариф политиказының департаментизи дыңнадып тур.

Ооң-биле чергелештир дыңнадырывыс болза, үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазын организациялар ажыглап турда, Россия Федерациязының Yндүрүг кодекизиниң (моон ыңай—Кодекс дээр) 346.15 чүүлүнүң 1 пунктузун езугаар орулгаларның составынга барааннар (ажылдар, ачы-дуза) күүсеткенинден, өнчү-хөреңги эргелеринден болгаш кирген орулгаларны кодекстиң 249 болгаш 250 чүүлдеринге дүүштүр тодараткан алдынмаан орулгаларны барымдаалаар апаар.

Ажылдар кылганындан кирген акшаны саттынган барааннар (ажылдар, ачы-дуза) азы акша-биле болгаш (азы) ол хевээр көргүскен өнчү-хөреңги эргелерин езугаар тодарадыр.

Ооң түңнелинде чуртталга-коммунал ачы-дузазы дээш чуртталга оран-саваларының ээлериниң коммерция организацияларының агар санынче кирген төлевирлериниң түңүн үндүрүг талазы-биле үндүрүг баазазын тодарадып тура, ооң орулгаларының составынга, үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазын ажыглааны-биле холбаштыр төлеттингенин барымдаалап, киир санаар.

Бир эвес башкарыкчы организация үндүрүг онаар объектини чарыгдалдарның хемчээлинге эвээжеткен орулгалар хевирлиг кылдыр үндүрүг онаалдазының бөдүүнчүткен системазын ажыглап турар болза, коммунал ачы-дуза дээш (чижээ, чырык, изиг болгаш соок суг, бокту үндүр сөөртүрү болгаш өске-даа) төлевирлер ол организацияның орулгалыг кезээнге кирер болгаш чарыгдалдарның составынга киир санаттынар, чүге дээрге оларны ол ачы-дузаны чедирип турар тус-тус организацияларже шилчидер.

Кодекстиң 251 чүүлүнүң 1 пунктузунуң 9 иштики пунктузунда көрдүнгени болза, үндүрүг баазазын тодарадып тура, хүлээлгелерин күүседири-биле холбаштыр комиссияга, агентиге болгаш (азы) өске кижиге кирип келген акша-хөреңги-биле чергелештир өнчү-хөреңги хевирлиг орулгаларны барымдаалавас. Ол орулгаларга комиссия, агент азы өске-даа шак ындыг акшалар кирбес.

Ынчангаш башкарыкчы организацияның сайгарлыкчы ажыл-чорудулгазы, керээлиг хүлээлгелеринден алгаш көөрге, хөй квартиралыг бажыңда оран-сава ээлериниң коммунал ачы-дузаны садып алырының талазы-биле даалгазын күүседир хевирлиг харылзаштырыкчы ажыл-чорудулга болза, айыттынган организацияның орулгалары комиссия, агент азы өске-даа акшалар болур.

Возврат к списку