Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы дээди өөредилге черлериниң база училищелерниң тергиин доозукчулары-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы дээди өөредилге черлериниң база училищелерниң тергиин доозукчулары-биле ужурашкан 24.08.2018
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол өөредилгезин 2018 чылда тергиин демдектерлиг дооскан аныяк специалистер-биле чаңчылчаан ужуражылгазын эрттирген.  
Чазак бажыңынга ужуражылгада дээди өөредилге черлериниң база профтехучилищелерниң 50 ажыг доозукчузу келген. Оларның дыка хөйү ажылга тургустунар дугайында айтырыгдан аңгыда, республика баштыңынга база чазактың яамыларынга боттарының төлевилелдерин таныштырган.
«Кызыл дипломнуг доозукчулар аразындан келир үениң удуртукчуларын дилеп тур мен. Бистиң одуруувуста эң-не салым-чаяанныглар бары көстүп келди. Ынчангаш ол меңээ анаа-ла ындыг ужуражылга эвес, а эң-не шыңгыы хөделириниң бир аргазы-дыр. Сөөлгү чеди чылда тергиин дээн 100 доозукчуну: 55-ин – күүсекчи эрге-чагырга органнарынче, 45-ин ведомство иштинде организацияларже ажылга алдывыс. База Чазак Администрациязы биле Аппарадында 13 кижи ажылдап турар. 2013 чылда эгелээн тускай деткимче – чиигелделиг ипотеканы кызыл дипломнуг 65 кижи ажыглаан.  
Бөгүн доозукчуларның сески агымы-биле ужураштым. Оларның бирээзи Анзат Санкт-Петербургтуг күрүнениң экономиктиг университедин дооскан. Алды чыл бурунгаар, бо-ла залга, алдын медальды алган болду. Төрээн черинде чанып келген, эки-дир. Эр-хей!» - деп, Тываның Баштыңы бодунуң интернет-блогунда ужуражылга дугайында чылыы-биле бижээн. 
Кызыл дипломнуглар санындан регионнуң кадрлар курлавырын четчелээри чылдан чылче көвүдеп бар чыдар. ТР-ниң Өөредилге яамызының медээзи-биле алырга, 2014 чылда 193 доозукчу кызыл дипломнуг дооскан болза, бо чылын оларның саны – 314 кижи четкен. Чылдың-на доозуп турар шупту доозукчулардан кызыл дипломнуг доозукчуларның саны 6 хуу немежип турар. Сөөлгү беш чылда 1300 ажыг кижи кызыл диплом-биле өөредилгезин дооскан. Оларның 150 ажыы – республикадан дашкаар өөренип турганнар. Ол билииниң шынары бедик база кызыл дипломну шын чедип алганының магадылалы-дыр. 
«Кызыл диплом – бот-тускайлаң амыдыралда бир дугаар улуг тиилелге. Барлыктан азы Ак-Чыраадан оол азы уруг хөй санныг дүлгээзиннерлиг – театрлар, рестораннар, дүнеки клубтар болгаш өске-даа хөглээр черлерлиг Москва азы Питерде бир дугаар чедип келген дижик. Өөредилгени ийиги черже идип, азы өөренир черин доозупкаш, шуут чаныксавайн болур. Ужуражып турар кызыл дипломнугларым, бирги черде өөредилге, ажыл, мергежил турар кылдыр боттарының үезин организастап шыдаан езулуг патриоттар-дыр» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.  
ТР-ниң Өөредилге яамызының специалистери, ооң мурнунда чылдарда дег, кызыл дипломнуг доозукчуларның хөй кезии Тываның күрүне университединге онаажырын дыңнаткан. 2018 чылдың тергиин дээн 314 доозукчуларындан 85 кижи ТывКУ-ну кызыл дипломнуг дооскан. Чедиишкинниг доозукчуларның дыка хөйү гуманитарийлер турган болза, ам инженер-техниктиг болгаш көдээ ажыл-агый мергежилдиглерниң саны немешкен. 2018 чылда 14 кижи инженерниң, ол-ла хире кижи математика болгаш бойдус-шинчилел эртеминиң, 10 кижи көдээ ажыл-агый специализиниң кызыл дипломнарын алган.  
Чурттуң кайы-даа регионунга ажылды тып ап болур билиг мергежилдиг-даа болза, төрээн черинге ээп чанып келгени дээш, Шолбан Кара-оол оолдарга четтиргенин илереткен. Тывада кызыл дипломнуг доозукчуларга көрдүнген чиигелдерни, бир эвес бюджет албан черинде ажылдап турар болза, ипотека төлээринге деткимче көргүзерин, ажылга тургузары дээш, өске-даа дузаларны чедирерин республика эрге-чагыргазындан ол чагаан. Республика Баштыңы яамылар, ооң ведомствозунда организациялар удуртукчуларынга кызыл дипломнугларны конкурс-биле стажер кылдыр ажылга тургузар айтыышкынны бергенин дыңнаткан.  
«Ажылга канчаар көргүзерин дыка кичээнгейлиг хайгаарап турар бис. Доозукчулар эвээш дизе бир чыл хире, муниципалитет деңнелинге, чон аразынга ажылын эгелээрлер. Билиишкинниг болганынга четтирдим. Оон өске арга чок, бир дугаарында олар дайынчылар, кандыг-даа кыйгыга харыылап билир» - деп, Тываның Баштыңы тергиин доозукчуларга хүндүткелди илередип, ажыл дилээринге база төлевилелдерин болгаш бодалдарын боттандырарынга чедиишкиннерни күзээн.

Возврат к списку